Rondje interval

[5 km hard­lo­pen / 5:32 minu­ten] En zo was het weer ineens don­der­dag en had ik deze week nog niet zelf hard­ge­lo­pen. Wel veel hard­lo­pers voor­bij zien komen. Niet aan de over­kant van de straat maar op de tv. Voor de ver­an­de­ring heb ik de dage­lijk­se uit­zen­din­gen van het WK…

Dan maar De Toverberg

Ik was al heel lang van plan De tover­berg van Tho­mas Mann te lezen, mijn intu­ï­tie zei me dat het een lugu­ber boek was, maar dat pas­te ten­slot­te bij mijn situ­a­tie, het juis­te moment was onge­twij­feld geko­men. [p.290] Van­daag las ik blad­zij­de 237 tot en met 303 in Sero­to­ni­ne, een…

Het komt niet

Het komt niet zo vaak voor dat ik mij een droom kan her­in­ne­ren. Meest­al ver­vliegt ze bij het ope­nen van mijn ogen en blijft alleen een vaag onbe­sten­dig gevoel over als beves­ti­ging dat onschul­dig sla­pen niet bestaat. Zo niet van­daag. Eer­der dan nor­maal word ik ruim voor het alarm wakker…

Het verleden

Het ver­le­den, daar zink je in weg, je begint erin weg te zin­ken en dan lijk je erdoor te wor­den opge­slokt, zon­der dat iets nog een grens aan dat opslok­ken kan stel­len. [p.167] Een ver­ont­rus­tend beeld. Ik weet niet pre­cies wat de schrij­ver er mee wil zeg­gen, en ik weet…

Instagram hack

Nu onlangs de wilg rigoreus kaal geknipt is, zien we de klei­ne bon­te specht van­zelf­spre­kend veel dui­de­lij­ker als hij weer eens langs­komt voor het bete­re hak­werk. Nor­maal diep ver­scho­len onder de dich­te begroei­ng hoor­den we alleen dat hij vol­op bezig was een zoveel­ste gat aan te bren­gen, maar waar precies…

Verjaardag met oliebollen

Een col­le­ga van mij viert zijn ver­jaar­dag op 31 decem­ber. Dat lijkt me vre­se­lijk. Als je ten­min­ste iets om ver­jaar­dag­feest­jes geeft. Wie zou er komen komen op de laat­ste dag van het jaar wan­neer je geacht wordt gezel­lig met fami­lie het oude jaar uit te lui­den? En zou iemand nog…

Een rondje net

[5 km hard­lo­pen / 31:14 minu­ten] Een rond­je net voor­dat de regen met bak­ken uit de hemel kwam. Qua snel­heid viel er niet veel nieuws te mel­den. Als van­ouds. Er moet nog veel werk ver­richt wor­den wil ik weer in de buurt komen van mijn pre-LBO tij­den. Niet dat het…

Oskar met, Oskar zonder

De rode kater die we onlangs Oskar zijn gaan noe­men begint steeds meer gewend aan ons te raken. ’s Och­tends ligt hij vaak al gedul­dig te wach­ten tot wij naar bui­ten komen om hem wat brok­jes te geven en tegen de avond vindt hij het heel nor­maal dat we hem…