Jaar: 2019

20191231 — dinsdag

Jaarafsluiting Op deze laat­ste dag van het jaar 2019 over­denk ik bij een glas cham­pag­ne hoe het ver­der moet met mijn blog. Het afge­lo­pen jaar bleef ik regel­ma­tig nieu­we berich­ten plaat­sen, maar het heeft iets van z’n char­me ver­lo­ren. Ik deed het soms voor­al omdat dit blog er nu een­maal is en ik het niet …

Verder lezen

20191230 — maandag

Size matters Bij de eer­ste kast kwam ik er pas ach­ter dat het onder­ste lat­je scheef gemon­teerd zat toen de kast al hele­maal in elkaar gezet was en op z’n plaats tegen de muur stond. Geluk­kig kon ik zon­der al te veel bescha­di­ging het onder­ste deel van de kast demon­te­ren en het lat­je als­nog in …

Verder lezen

20191229 — zondag

Bosbrand in Bemmel? We waren niet echt vroeg uit de veren deze och­tend, maar toch nog ruim op tijd om de rood-oran­je zons­op­gang te kun­nen bewon­de­ren. Het leek of we ook hier plots omringd waren door bos­bran­den zoals die momen­teel in Austra­lië alles ver­woes­ten. De aal­schol­ver wist wel beter en zat rus­tig op z’n gemak …

Verder lezen

20191228 — zaterdag

25 jaar later In 1989 begon ik aan een uni­ver­si­tai­re stu­die Geschie­de­nis in Utrecht. Na drie jaar was ik bij­na zover dat ik met mijn afstu­deer­scrip­tie kon begin­nen. Als ik hard door­werk­te zou het me mis­schien luk­ken de oplei­ding in vier jaar af te ron­den. Helaas liep het door pri­véom­stan­dig­he­den anders dan gepland. Ik besloot nood­ge­dwon­gen …

Verder lezen

20191227 — vrijdag

Torenvalk op de uitkijk Ik kwam terug van een rit­je naar de mili­eu­straat toen ik een duif zag op de lan­taarn­paal voor ons huis. Ten­min­ste, dat was wat ik in eer­ste instan­tie dacht te zien. Een­maal bin­nen keek ik nog eens wat beter. Een duif was het niet. Eer­der een klei­ne roof­vo­gel. Met de foto­ca­me­ra …

Verder lezen

20191221 — zaterdag

Zenmotor De motor van schrij­ver Robert Pir­sig is over­ge­dra­gen aan het Ame­ri­kaan­se Smithso­ni­an Muse­um of Ame­ri­can His­to­ry. Het voer­tuig stond cen­traal in zijn best­sel­ler Zen en de kunst van het motor­on­der­houd. [Zen­mo­tor van Pir­sigs best­sel­ler naar Smithso­ni­an — NOS] Als lief­heb­ber van het werk van Robert Pir­sig (naast Zen schreef hij ook Lila, een onder­zoek naar zeden) …

Verder lezen

20191219 — donderdag

Datum onbekend Nu we van Digi­ta­le Stad de beves­ti­ging (en bij­be­ho­ren­de fac­tuur) heb­ben gekre­gen dat op ons adres we ein­de­lijk een pro­vi­der kun­nen inscha­ke­len om gebruik te maken van de glas­ve­zel­ka­bel heb ik van­daag met­een kpn gebeld om een afspraak in te plan­nen voor een mon­teur om een en ander te instal­le­ren. Wat schetst mijn …

Verder lezen

20191217 — dinsdag

Size matters De kabels zijn gear­ri­veerd. Los van elkaar ver­pakt in een eigen enve­lop. Na het eten nam ik uit­ge­breid de tijd om de twee iMacs net­jes naast elkaar op te stel­len. Daar­na plug­de ik de adap­ter in de nieu­we iMac en het ande­re kabel­tje in de oude iMac. Ik deed dat op de tast …

Verder lezen

20191215 — zondag

Appels met appels verbinden Nu Inge 10 jaar als zelf­stan­dig onder­neem­ster door het werk­zaam leven gaat werd het tijd om een nieu­we iMac aan te schaf­fen. Afge­lo­pen was de leve­ring en dit week­end mocht ik aan de slag om de over­gang pro­bleem­loos te laten ver­lo­pen. Behal­ve een onvoor­zie­ne onder­bre­king van­we­ge een alge­he­le stroom­sto­ring (die ik …

Verder lezen