Dinsdag, 1 januari 2019

Geluk­kig Nieuw­jaar alle­maal. De bes­te wen­sen voor 2019!

Het vreug­de­vuur van Scheveningen

En zij zei­den: Kom aan, laat ons voor ons dorp een vreug­de­vuur bou­wen, wel­ks opper­ste in den hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet mis­schien over de gan­se aar­de ver­strooid wor­den! Het vreug­de­vuur zou moe­ten die­nen als een her­ken­nings­punt in het land­schap, waar­door de men­sen elkaar niet kwijt zou­den kun­nen raken.

God bekeek deze nij­ve­re lie­den en oor­deel­de dat ze te ambi­ti­eus waren: ze pro­beer­den gelijk te zijn aan hem. Hij besloot de dor­pe­lin­gen te straf­fen met een Baby­lo­ni­sche von­ken­re­gen. Hier­door kon­den de men­sen elkaar niet meer ver­staan, en raak­ten ze als­nog ver­spreid over de bou­le­vard. De plek waar dit alle­maal gebeur­de, noem­de men voort­aan Vuur­zee, het­geen ‘onver­ant­woor­de­lijk’ zou betekenen.