Donderdag, 3 januari 2019

Mijn werk­ge­ver is voor diver­si­teit. Dat ver­taalt zich ook naar de kof­fie­hoek waar in de keu­ken­kast­jes een bon­te ver­za­me­ling van kof­fie- en thee­kop­jes staat opge­sta­peld. Het is elke och­tend opnieuw een ware zoek­tocht naar je eigen­ste drink­be­ker. Want denk maar niet dat je er zomaar een­tje kunt pak­ken. We mogen dan flex­plek­ken heb­ben, maar blijf van mijn servies!

Per­soon­lijk vind ik het een mooi beeld, ieder­een te zien drin­ken uit een unie­ke mok voor­zien van aller­lei soor­ten logo’s of ander­soor­ti­ge opdruk. Vro­lijk, afwij­kend, rebels maar ook sen­ti­men­teel of kit­sche­rig. En, niet te ver­ge­ten, het is super­han­dig wan­neer je voor een aan­tal collega’s wat gaat halen want je weet welk hoofd bij wel­ke kop hoort.

Dat is van­af nu ver­le­den tijd. Deze och­tend trof ik tot mijn ver­ba­zing een A4-tje aan in de kof­fie­hoek. Er werd omstan­dig uit­ge­legd dat alle keu­ken­kast­jes tij­dens de vakan­tie­pe­ri­o­de leeg­ge­haald waren en dat er over­al dezelf­de uni­for­me kop­jes met bedrijfs­lo­go waren geplaatst. Zodat het nooit zoe­ken was naar je eigen mok en dat het ook voor bezoe­kers dui­de­lijk was wat ze kon­den gebrui­ken. Want dat had in het ver­le­den nog wel eens voor con­ster­na­tie gezorgd.

Alle ver­wij­der­de kop­jes, mok­ken, gla­zen en bekers kun­nen tot 14 janu­a­ri opge­haald wor­den, daar­na gaan ze naar de kring­loop. Het is offi­ci­eel over met het diver­si­teits­stre­ven bin­nen ons bedrijf.

Geef een antwoord