Vrijdag, 4 januari 2019

De twee­de werk­dag van 2019 zit er weer op. Ik merk dat ik nog wat zoe­ken­de ben. Vorig jaar had ik een tij­de­lij­ke func­tie­wij­zi­ging die ech­ter recen­te­lijk per­ma­nent is gewor­den. Dat bete­kent dat een aan­tal zaken die ik tot nu toe op de lan­ge baan had kun­nen schui­ven nu als­nog gedaan moe­ten wor­den. Ook mijn eigen werk­wij­ze en wat ik wel of niet wil berei­ken in deze (nieu­we) func­tie moet ik her­o­ver­we­gen nu het niet lan­ger tij­de­lijk is. Ik ben er nog niet hele­maal uit. Niet heel erg behal­ve dan dat het van­af vol­gen­de week waar­schijn­lijk weer ouder­wets druk gaat wor­den, dus veel tijd zal er dan niet meer over­blij­ven om op mijn gemak aan plaats­be­pa­ling te doen. Laat ik het week­end maar eens gebrui­ken om er wat ver­der over na te denken.

~ ~ ~

Waar ik ook over zit te dub­ben is mijn blog. De afge­lo­pen maan­den heb ik veel vrije tijd gesto­ken in het omzet­ten van mijn oude domein petepel.nl naar het hui­di­ge domein. Het oude domein was ooit bij toe­val ont­staan omdat ik wat aan het uit­pro­be­ren was en is toen een eigen leven gaan lei­den. Het is ook een lan­ge tijd bij­voor­beeld mijn twit­ter­naam geweest. Nu heb ik alles onder mijn eigen naam opge­zet. Dat was voor­al leuk en leer­zaam om te doen. Maar wat nu? Al een hele tijd pro­beer ik weer wat fre­quen­ter te blog­gen. En dat gaat me tot nu toe rede­lijk goed af. Ik heb bij­na het dage­lijk­se rit­me weer te pak­ken. Alleen blijft het zoe­ken naar de vorm. In het ver­le­den schreef ik regel­ma­tig fic­tie en daar­naast deed ik mee aan blog­ger­slees­club­je waar­door ik veel recen­cies kon publi­ce­ren. Dat is een stuk min­der gewor­den. Op dit moment heb ik alleen de zon­dag­se serie over Don Qui­chot (behal­ve afge­lo­pen zon­dag wan­we­ge de vakan­tie). Voor de rest zijn het voor­al kor­te per­soon­lij­ke upda­tes die ik hier plaats.

Zit iemand daar wel op te wach­ten? Maakt het wat uit? Doe ik het nog steeds voor mezelf of wil ik tege­lijk ook wat zin­vols te ver­tel­len heb­ben voor de inci­den­te­le bezoe­ker die hier naar mijn zin nog niet vaak genoeg langs­komt? Maar waar­om zou die ook wan­neer ik toch niets te ver­tel­len heb? Ook daar ga ik mezelf komend week­end wat meer mee bezig houden.

Geef een antwoord