20190108 — dinsdag

Het eer­ste boek in 2019 is uit­ge­le­zen: Mooi dood­lig­gen door A.F.Th. van der Heij­den. In de kerst­va­kan­tie had ik bedacht om de refe­ren­ties naar ande­re boe­ken op te schrij­ven die in de tekst ver­meld wor­den of die te bin­nen schie­ten tij­dens het lezen. Bij deze in wil­le­keu­ri­ge volgorde:

 • Romeo en Julia — Shakespeare
 • Bio­gra­fie over Tol­stoj (en zijn vrouw)
 • Geschie­de­nis van de Rus­si­sche lite­ra­tuur — Karel van het Reve
 • Pnin — Vla­di­mir Nabokov
 • Dood in Vene­tië — Tho­mas Mann
 • Hit­ler — Joa­chim Fest
 • Mada­me Bova­ry — Gusta­ve Flaubert
 • Fif­ty sha­des of Grey — E.L. James
 • Dode zie­len — Gogol
 • Mos­kou op sterk water — Vene­dikt Jerofejev
 • Een schoon­heid uit Mos­kou — Vik­tor Jerofejev
 • Kwaad­schiks — A.F.Th. van der Heijden

Toch nog een flink lijst­je. Waar­bij het idee is om uit deze titels er een­tje te kie­zen die ik hier­na wil gaan lezen, met de restric­tie dat ik het boek al in mijn bezit moet heb­ben omdat ik dit jaar zoveel moge­lijk boe­ken uit mijn eigen bibli­o­theek wil gaan lezen en de aan­koop van nieu­we boe­ken beperkt wil hou­den. Omdat ik maxi­maal twee boe­ken tege­lijk lees (één fic­tie en één non-fic­tie) sta ik mezelf toe om twee titels te kie­zen. Een fic­tie die ik na Mooi dood­lig­gen ga lezen, en een non-fic­tie die ik na SPQR ga lezen. Dit is mijn keuze:

 • Fic­tie => Pnin — Vla­di­mir Nabokov
 • Non-fic­tie => Geschie­de­nis van de Rus­si­sche lite­ra­tuur — Karel van het Reve

Wordt ver­volgd.