Woensdag, 9 januari 2019

Het was op blad­zij­de 326, nog zo’n klei­ne veer­tig blad­zij­des ver­wij­derd van het ein­de dat ik de vol­gen­de pas­sa­ge las:

Ofschoon ik dit geschrift niet als een roman beschouw, aar­zel ik om in dit sta­di­um van het schrijf­pro­ces, op drie­kwart van het beoog­de boek, nog nieu­we per­so­na­ges te intro­du­ce­ren, al zul­len ze niet meer dan figu­ran­ten zijn bij een rechts­zaak, dus in het geheel geen karakters.
[Mooi dood­lig­gen, A.F.Th. van der Heijden]

En ik dacht:

Ofschoon ik dit boek wel dege­lijk als een roman beschouw, geschre­ven door een van mijn lie­ve­lings­schrij­vers, aar­zel ik om in dit sta­di­um van het leespro­ces, op 90% van het ver­haal, toe te geven dat de opge­voer­de hoofd­per­so­na­ges in het geheel niet weten te over­tui­gen, en slechts karak­ters blijven.
[Mooi door­le­zen, Peter Pellenaars]

Jam­mer, maar helaas. Het kan niet altijd raak zijn. Even heb ik nog getwij­feld met­een door te pak­ken met een ander boek van hem. Om het goe­de gevoel terug te krij­gen. Maar uit­ein­de­lijk is het Pnin gewor­den. Door Nabokov.

~ ~ ~

Wat me voor­al stoor­de was dat de Rus­si­sche hoofd­per­soon, van­we­ge zijn con­tac­ten met een Neder­land­se vriend con­ti­nu voor­beel­den gebruikt die uit de Neder­land­se cul­tuur komen. De eer­ste keer is het nog wel grap­pig. Daar­na wordt het onge­loof­waar­dig en ging ik me afvra­gen waar­om dit nodig is. Hij is toch een Rus? En heeft een eigen geschie­de­nis bin­nen de Rus­si­sche cul­tuur. Daar valt genoeg over te ver­mel­den. Ik was daar juist wel nieuws­gie­rig naar.

Tot­dat ik begon te ver­moe­den dat Van der Heij­den waar­schijn­lijk gewoon te wei­nig tijd heeft gesto­ken in onder­zoek naar de ach­ter­grond van de belang­rijk­ste figuur in zijn ver­haal. Daar­door leek voor mij het op een gege­ven moment als­of een Neder­land­se acteur deze rol speel­de. Ver­vol­gens moest ik den­ken aan Jeroen Krab­bé als KGB offi­cier in de James Bond film The Living Day­lights. Tja, toen had ik het wel gehad…

Geef een antwoord