Zaterdag, 12 januari 2019

Afge­lo­pen maan­dag deed ik mee aan de eer­ste #blog­praat van 2019. Dit was vraag 1:

Wie van jul­lie is van plan om een nieuw ont­werp te zoe­ken voor je blog dit jaar?

Ondanks dat ik na jaren afwe­zig­heid in decem­ber vorig jaar weer ben aan­ge­haakt is mijn gril­lig­heid op het gebied van blog­lay­outs schijn­baar nog niet ver­ge­ten. Want toen ik aan­gaf voor­lo­pig niet van the­ma te ver­an­de­ren werd dat met een zucht van ver­lich­ting ontvangen.

Maar wat zij niet weten is dat ik een uit­laat­klep heb in mijn oude blogsite die nu echt dienst doet als test­do­mein voor vanal­les wat ik wil uit­pro­be­ren. Ik kan me daar naar har­te­lust uit­le­ven in het wij­zi­gen van kleu­ren, menu’s, lay­outs, let­ter­ty­pes, hea­ders, en ga zo maar ein­de­loos door. Een ware speel­tuin. En nie­mand die er last van heeft. Ten­min­ste, ik stel me dat zo voor omdat er niets te halen valt op die oude site. Dus nor­maal gespro­ken zou er dan ook nie­mand iets te zoe­ken hebben.

Van­daag ben ik aan de slag geweest een soort van ken­nis­bank op te zet­ten met pas­sen­de navi­ga­tie en afge­scherm­de delen voor beta­len­de bezoe­kers. Uit­ein­de­lijk gaat deze ken­nis­bank ergens anders onder­ge­bracht wor­den, maar door er op deze manier mee te expe­ri­men­te­ren kan ik beter voor Inge (want zij is het die zo’n ken­nis­bank nodig heeft) in kaart bren­gen waar zoal aan gedacht moet wor­den wil het een beet­je naar beho­ren wer­ken en tevens een goe­de gebruik­s­er­va­ring geven. En ondanks dat ik niet meer dan een goed­be­doe­len­de ama­teur ben die wei­nig tot geen ver­stand heeft van de ach­ter­lig­gen­de code­ring is het me toch gelukt iets neer te zet­ten wat voor Inge een goed beeld geeft hoe het er uit moe­ten komen te zien.

Erg leuk om te doen (zeg maar gerust ver­sla­vend) en onder­tus­sen heb ik de komen­de tijd geen behoef­te om mijn hui­di­ge (deze dus) site op z’n kop te zet­ten. Blijf dus gerust langs­ko­men om hier te lezen, ik beloof je dat de voor­naams­te upda­tes mijn blog­post betref­fen, niet het ontwerp.

~ ~ ~

In da namid­dag werd het steeds don­ker­der in mijn werk­ka­mer. Bui­ten zag ik hoe een dicht wol­ken­dek laag boven de hori­zon hing. De weer­kun­di­gen zul­len er wel een woord voor heb­ben ver­zon­nen, ik vond het voor­al apart en ook een beet­je inti­mi­de­rend om te zien.

Geef een antwoord