20190113 — zondag — 2

Ren­nen. In de regen. En met wat wind erbij. Ik vind het heer­lijk. Daar­om zag ik er hele­maal niet tegen­op om deze och­tend, na mijn weke­lijk­se (ja, ik hoop er weer een vas­te rou­ti­ne van te maken) blog­post over Don Qui­chot de hard­loop­schoe­nen aan te trek­ken. Ik had al wat hard­lo­pers voor­bij zien komen en wat me tel­kens weer ver­baas­de was hoe warm inge­pakt ze waren. Als­of het hart­je win­ter was. Qua sei­zoen mis­schien, maar de weers­om­stan­dig­he­den zijn toch echt niet zoda­nig dat een lan­ge broek, hand­schoe­nen en een muts nodig zijn. Hoog­uit een wind­jack­je. Wat mij betreft tenminste.

En zo ver­trok ik dan ook. In mijn kor­te broek. Bin­nen de kort­ste keren was ik zeik­nat. Want hoe­wel het de eer­ste minu­ten niet regen­de begon het al snel te hozen. Het mocht de pret niet druk­ken. Tegen de wind in beu­kend ver­volg­de ik mijn weg vast­be­slo­ten mini­maal een rond­je van vijf kilo­me­ter te vol­tooi­en. De voor­bije week heb ik helaas ver­zaakt qua vast­hou­den aan de drie dagen regel en daar­om had ik wat goed te maken. Tege­lij­ker­tijd wil ik de boel ook niet for­ce­ren. Nieu­we bles­su­res zit ik niet op te wach­ten. De vijf kilo­me­ter is dus een soort van com­pro­mis. Daar­nast bedacht ik me tij­dens het ren­nen dat ik in ieder geval van­af nu mezelf kan ver­plich­ten dat wan­neer ik een dag niet loop ik dan wel op z’n minst een aan­tal minu­ten aan core trai­ning moet doen. Ga ik wel lopen dan is de core trai­ning opti­o­neel. Zo hou ik mezelf bezig.

Onder­weg kwam ik een hek en sloot tegen. Dat is wel vaker het geval maar mis­schien omdat ik toch al nat was en door­dat het wei­ni­ge sur­vi­val­run­bloed dat nog door mijn ade­ren stroomt plots wat harts­toch­te­lij­ker ging stro­men, kon ik het niet laten wat oefe­nin­gen bij het hek te vol­tooi­en en een paar keer over de sloot te sprin­gen. Als een kind zo blij liep ik de rest naar huis in sop­pen­de hard­loop­schoe­nen vol met water en mod­der waar een hete dou­che het feest com­ple­teer­de. De zon­dag kan niet meer stuk.