20190120 — zondag

Of er spe­ci­aal iemand op de zon­dag voor Don Qui­chot een bezoek­je aan mijn blog brengt is me niet bekend (mis­schien kun je het laten weten mid­dels een reac­tie onder deze post). Mocht het zo zijn dan bij deze mijn wel­ge­meen­de excu­ses. Van­daag ver­schijnt er geen nieuw deel­tje in de gestaag groei­en­de reeks. Niet omdat ik er weer de brui aan geef. Wees gerust, ik heb er juist de smaak weer van te pak­ken gekre­gen. Nee, de reden is dat ik van­daag naar Cluj-Napo­ca reis voor een week­je over­dracht van het team aldaar aan de van ouder­schaps­ver­lof terug­ke­ren­de mana­ger. Dit, in com­bi­na­tie met wat klus­sen in de och­tend lie­ten geen tijd over om een nieu­we bij­dra­ge te schrijven.

Nu zou je kun­nen zeg­gen dat ik het dan maar iets beter had moe­ten plan­nen door de blog­post gis­ter al te schrij­ven. Helaas had ik toen ook geen tijd. Net als van­daag begon de dag met ver­schil­len­de klus­sen en rond het mid­dag­uur ver­trok ik rich­ting Dord­recht voor een work­shop Design Thin­king by Doing, ver­zorgd door de ono­ver­trof­fen en bij­zon­der sym­pa­thie­ke Cor Nol­tee. Ik had me hier niet zelf voor inge­schre­ven maar was vol­ko­men tot mijn aan­ge­na­me ver­ras­sing uit­ge­no­digd door de min­stens zo sym­pa­thie­ke en hart­ver­war­mend lie­ve Elja. Dus, opnieuw, geen tijd.

En ja, ik weet het. Er staat niets geschre­ven over deze work­shop op zater­dag. Daar moet ik ook nog aan wer­ken. Of ik die upda­te dan met terug­wer­ken­de kracht op zater­dag ga zet­ten (anti­da­te­ren) weet ik nog niet. Mocht ik daar­toe beslui­ten (beslo­ten heb­ben) en je leest deze blog­post pas daar­na dan moet een en ander vreemd over­ko­men. Het zij zo.

~ ~ ~

Ik ben inmid­dels in Cluj met drie kwar­tier ver­tra­ging en het sneeuwt hier. Niet veel in tegen­stel­ling tot ande­re delen van Roe­me­nië waar het wel met bak­ken uit de lucht is geko­men. Helaas was het al don­ker bij aan­komst. Mooie plaat­jes kun je daar­om mis­schien pas van­af mor­gen ver­wach­ten mocht de sneeuw blij­ven lig­gen en niet al com­pleet tot pap zijn gere­den of weg­ge­smol­ten door inval­len­de dooi.