Dinsdag, 22 januari 2019

Ter­wijl ik deze avond terug in het hotel lees dat er in Neder­land een com­ple­te ver­keers­cha­os is ont­staan door de sneeuw kan ik mel­den dat ook Cluj te maken heeft gehad met win­ter­se tafe­re­len. Toen ik deze och­tend de gor­dij­nen open­de zag ik de eer­ste sneeuw op de daken lig­gen. Na het ont­bijt stond ik bui­ten op de taxi te wach­ten was men begon­nen met het trot­toir aan de straat­zij­de schoon te vegen. Dat was nog niet het geval bij de uit­gang van het hotel. Bij­na ging een hotel­gast net voor mij onder­uit bij het ver­la­ten van de lob­by. Dat was voor mij het teken om voor­zich­tig te zijn.

Aan de straat­zij­de was men zoals gezegd dus al vol­op bezig om het trot­toir sneeuw­vrij te maken. De ‘men’ was in dit geval een groep­je jon­ge­man­nen die ver­woed bezig waren met bezems de mees­te sneeuw weg te vegen. Een sneeuw­rui­mer had­den ze niet. Ook strooi­den ze geen zout of iets der­ge­lijks over het gedeel­te waar ze hun werk al had­den gedaan. Omdat het rus­tig door­sneeuw­de leek het me dat het een kwes­tie van tijd voor­dat hun noes­te arbeid weer teniet was gedaan.

Maar voor­als­nog gin­gen onver­dro­ten voort. Vreemd genoeg alleen links van mij. Aan de rech­ter­kant gin­gen ze mis­schien later begin­nen, of het kon zijn dat daar een ande­re groep­je voor kwam opdra­ven. Ik heb het niet kun­nen con­tro­le­ren want mijn taxi was inmid­dels gearriveerd.

Op de cam­pus waar ik de dag zou door­bren­gen had men de trot­toirs ook al schoon­ge­maakt. Hier werd wel drif­tig met zout gestrooid zodat de paden ook ’s mid­dags nog sneeuw­vrij waren toen we rich­ting het res­tau­rant wandelden.

Toen ik ’s avonds met de taxi weer terug naar het hotel ging viel er nog steeds sneeuw. Niet zoveel meer, maar toch. Er was ech­ter van files geen spra­ke. Met niet meer dan enke­le minu­ten ver­tra­ging was ik tegen half zeven weer terug op mijn hotelkamer.

Geef een antwoord