Vrijdag, 25 januari 2019

En het tweede boek van 2019 is uit­gelezen: Pnin door Vladimir Nabokov. Net als bij Mooi doo­dliggen heb ik ook nu elke keer wan­neer ik tij­dens het lezen aan een ander boek of onder­w­erp moest denken dit opgeschreven. Soms was dit omdat de titel en/of de auteur werd ver­meld in het boek zelf, maar ook moet ik soms denken aan een ander boek wat ik ooit eerder gelezen heb of nog wil lezen van­wege een pas­sage of gebeurte­nis in het boek. Eigen­lijk maakt het niet zoveel uit waarom ik aan een ander boek moet denken, het gaat me er meer om dat ik het dit jaar eens opschri­jf.

Het idee is dat ik dan wat rust in mijn hoofd kri­jg en de focus bij het boek bli­jft wat ik aan het lezen ben juist omdat opgeschreven heb waar ik anders maar aan bli­jf denken. En verder ga ik uit de lijst die zich zo vormt een boek kiezen dat ik dan hier­na ga lezen. De enige voor­waarde die ik met gesteld heb is dat het een boek uit mijn eigen verza­mel­ing moet zijn. Zodat ik wat hopelijk wat min­der koop of althans wat meer lees uit wat ik al ooit eerder gekocht heb.

Laat ik allereerst delen waar ik zoal aan moest denken tij­dens het lezen van Pnin:

 • Faust — Goethe
 • Geschiede­nis van de Rus­sis­che lit­er­atu­ur — Karel van het Reve
 • S. — V.M. Stra­ka (D. Dorst en J.J. Abrams)
 • Ston­er — John Williams
 • Mac­beth — Shake­speare
 • Biografie over Stal­in
 • Anna Karen­i­na- Tol­stoj
 • Dok­ter Zji­va­go — Boris Paster­nak
 • The revolt of the mass­es — José Orte­ga y Gas­set

Zo teruglezend kan ik niet alti­jd meer voor de geest halen waarom ik aan deze boeken moest denken. Het kan goed zijn dat ook nog eens de omstandighe­den meege­speeld hebben en dat ik onbe­wust iets geho­ord of gezien heb vooraf of tij­dens het lezen waar­door ik aan iets moest denken dat miss­chien hele­maal geen relatie tot het boek heeft. Maar opnieuw kan ik daar niet echt mee zit­ten. Deze titels heb ik opgeschreven en hier ga ik dus uit kiezen welk vol­gend boek ik ga lezen. Waar­bij ik dien te ver­melden dat het twee titels zijn die ik mag uitkiezen. Een fic­tie waar ik mee mag begin­nen en een non-fic­tie dat ik mag gaan lezen nadat ik eerst SPQR door Mary Beard en Geschiede­nis van de Rus­sis­che lit­er­atu­ur door Karel van het Reve heb uit­gelezen. Want in SPQR ben ik nog steeds bezig en het boek door Karel van het Reve is na het lezen Mooi doo­dliggen gekozen.

Uit de lijst van Pnin zijn dit de twee boeken die ik wil gaan lezen:

 • Dok­ter Zji­va­go — Boris Paster­nak
 • The revolt of the mass­es — José Orte­ga y Gas­set

En dat betekent dat mijn leesli­jst er nu als vol­gt uitzi­et:

Non-fic­tie:
SPQR — Mary Beard
=> Geschiede­nis van de Rus­sis­che lit­er­atu­ur — Karel van het Reve
=> The revolt of the mass­es — José Orte­ga y Gas­set
Fic­tie:
Dok­ter Zji­va­go — Boris Paster­nak

Wordt ver­vol­gd.

~ ~ ~

Geef een reactie