Leonardo en iemand van wie ik de naam alweer vergeten ben

Na het acht­uur­jour­naal deed ik er net iets te lang over om de TV uit te zet­ten. Waar­door ik in een voor­proef­je terecht­kwam van een nieuw pro­gram­ma over Leo­nar­do da Vin­ci. Als ik het op kon bren­gen om de recla­me­zend­tijd uit te zit­ten zou ik veel nieuws over deze gigant uit de Renais­san­ce te weten komen. Ik besloot dat offer te brengen.

Een klein half uur later vroeg ik me ver­baasd af wat ik gezien had. Nee, ik ben geen Da Vin­ci expert en dus had ik enke­le din­gen gehoord en gezien die nieuw voor me waren. Maar het viel niet mee om door de pre­sen­ta­tor het onder­werp te zien. Over­al liep deze Die­de­rik (waar­van ik wel­is­waar het gezicht her­ken­de ech­ter zon­der dat ik me voor de geest kon halen waar­mee hij ook alweer bekend­heid had ver­wor­ven) pon­ti­fi­caal in beeld ont­roerd te wezen en was voor­al bezig met zijn eigen voet­stap­pen in de geboor­te­grond van Leonardo.

“Het zou maar zo kun­nen dat op de plaats waar ìk nu sta, ooit Leo­nar­do gestaan heeft.”
“Wacht, nee, laten we nu hier afspre­ken dat Leo­nar­do op deze plaats, waar ìk nu sta, gestaan heeft.”

Ik zal zeker niet ont­ken­nen dat hij gepas­si­o­neerd was door het werk en leven van Leo­nar­do da Vin­ci. Zijn ken­nis leek op orde. Niets mis mee. Alleen was het wel heel vaak (Dieder)ik, ik, ik ter­wijl wat mij betreft het heel wat meer Leo­nar­do, Leo­nar­do, Leo­nar­do had beho­ren te zijn.

Waar­schijn­lijk ga ik de vol­gen­de aflevering(en) nog wel een kans geven, maar dan zon­der geluid. En onder­tus­sen pak ik het over­zichts­werk Leo­nar­do da Vin­ci — Sämt­li­che Gemäl­de und Zeich­nun­gen erbij. Een ‘lar­ger than life’ boek van 45 cm x 30 cm, en 8 cm dik. Ooit gekre­gen van mijn collega’s (nog­maals bedankt lie­ve jon­gens en meis­jes) toen ik afscheid nam bij Phi­lips in 2003. Al die jaren ben ik er in blij­ven bla­de­ren en nog steeds kan ik er met mijn ver­stand niet bij dat één man zoveel heeft weten te pro­du­ce­ren. En dan heb ik het niet over euh­hh, god hoe heet die man ook alweer.

~ ~ ~