20190223 — zaterdag

Voor­jaar­s­ener­gie

Twee jaar gele­den begon­nen we met de ver­bou­wing van het huis dat we enke­le maan­den eer­der gekocht had­den maar waar we pas in febru­a­ri de sleu­tel van kre­gen. De hele ver­bou­wing ver­liep op zich voor­spoe­dig met natuur­lijk ook onze por­tie tegen­slag die je op de koop toe moet nemen als je aan zo’n megak­lus begint. Er was alleen één ding waar we con­ces­sies moesten doen. Het plan om de bestaan­de schuur een heel stuk door te trek­ken en dicht te maken kon niet hele­maal tot uit­voer wor­den gebracht. Wegens bud­ge­taan­pas­sin­gen om de ver­bou­wing van het huis wel op sche­ma te hou­den waren we genood­zaakt het bene­den­ge­deel­te van de schuur uit te stel­len. Alleen het dak en de zol­der werd opgeleverd.

Nu zijn we een jaar ver­der en heb­ben we door­ge­re­kend of er mis­schien finan­ci­ë­le ruim­te is om deze uit­ge­stel­de klus als­nog uit te (laten) voe­ren. Daar­om zijn we dit week­end begon­nen om in ieder geval de erg­ste rom­mel op te rui­men. Al snel werd dui­de­lijk dat dit niet in een keer gedaan kon wor­den. We heb­ben inmid­dels al zoveel hout en ande­re spul­len ver­za­meld die eerst uit­ge­zocht moe­ten wor­den voor­dat we ze ergens kun­nen opslaan of in de ver­koop kun­nen zet­ten dat we nog wel enke­le week­en­den nodig heb­ben. Ook lig­gen er over­al sta­pels dak­pan­nen, ste­nen, tegels en grint wat we apart heb­ben gezet omdat het waar­schijn­lijk van pas komt bij de ver­bou­wing zodat we de kos­ten kun­nen druk­ken. Dat moet ook gesor­teerd wor­den en ver­plaatst wor­den zodat het niet in de weg ligt.

Kort­om, het mooie weer heeft ons naar bui­ten gelokt en met­een aan het werk gezet. Omdat ik me nog steeds niet hele­maal fit voel heb­ben we rus­tig aan gedaan en ook mor­gen zul­len we op ons gemak een aan­tal uur­tjes hier­mee aan de slag gaan. En ’s avonds blijft het alweer wat lan­ger licht dus zo lang­za­mer­hand kun­nen we ook na het werk een beet­je aan­rom­me­len. Het voelt als­of we uit onze win­ter­slaap zijn ontwaakt.