Dinsdag, 5 maart 2019

Daar hep je regtop

Je rijdt ’s och­tends in je auto naar het werk en op de radio hoor je dat je recht hebt op kun­nen lezen en schrij­ven. En je denkt Ja! daar heb ik zeker recht op want heel je leven heb je al wil­len lezen en schrij­ven en je luis­tert goed wat je moet doen om daar recht op te heb­ben en het is heel mak­ke­lijk want je hoeft alleen maar naar daar heb je recht op punt nl te gaan. Maar eerst naar het werk dus moet je het ont­hou­den want opschrij­ven kun je het nog niet hoe­wel je daar wel recht op hebt.

Na het eten ’s avonds was je het toch nog bij­na ver­ge­ten maar opeens moest je er weer aan den­ken en dus kruip je ach­ter de com­pu­ter en ga je op zoek naar de web­si­te waar ze je kun­nen helpen.

daar­hep­jer­eg­top­punt­nl

daar­heb­jer­eg­top­punt­nl

daar­heb­je­re­hc­top­punt­nl

daar­heb­je­re­hc­tob­punt­nl

daar­heb­je­rechtob­punt­nl

daar­heb­je­recht­op­punt­nl

Ein­de­lijk. Je had de hoop al bij­na opge­ge­ven maar nu lijkt het toch dat je op de site bent. De let­ters zeg­gen je nog niet zoveel maar je ziet woor­den waar een streep­je onder staat en daar­van weet je dat je er op kunt klik­ken. Klik.

Nee hè, nog meer let­ters. En cij­fers zo te zien. Som­mi­ge her­ken je, maar niet alle­maal. Dan zie je het luid­spre­ker­tje in de lin­ker­bo­ven­hoek. Aha, dat zal een hoop dui­de­lijk maken. Vol ver­wach­ting klik je erop Klik! en hoort een blik­ke­ri­ge vrouwen(?)stem het vol­gen­de oplezen:

Beter lezen en schrij­ven? Daar heb je recht op! 1 op de 10 Neder­lan­ders kan niet zo goed lezen en schrij­ven. Dat zijn men­sen zoals jij. Niet erg. Wel ver­ve­lend. Geluk­kig kun je er wat aan doen. Leer nu beter lezen en schrij­ven. Bel: 0800–0234444.

Je moet het een paar keer terug­luis­te­ren voor­dat je het num­mer uit je hoofd kunt opdreu­nen want opschrij­ven daar heb je dan wel recht op maar helaas kun je dat nog steeds niet. En je vraagt je af waar­om ze dat num­mer ook niet gewoon op de radio had­den kun­nen ver­tel­len ter­wijl je siri vraagt om het num­mer te bel­len maar dan had je niet terug kun­nen luis­te­ren en om nu de hele dag in de auto te blij­ven zit­ten om ieder half uur het bericht voor­bij te horen komen schiet ook niet op en dan wordt de tele­foon opge­no­men aan de ande­re kant.

Helaas. De voi­ce­mail. Dan mor­gen siri maar laten terug­bel­len als je het num­mer tot zolang weet te onthouden.

2 reacties

Monique 21 maart 2019 Reageer

Jij blijft maar schrij­ven, Peter! Heerlijk.

Peter Pellenaars 21 maart 2019 Reageer

En jij blijft maar terugkomen 🙂

Geef een antwoord