Aarzelend begin in de herkansing

Pre­cies een maand gele­den liep ik een rond­je van 6 kilo­me­ter voor wat een aan­zet had moe­ten zijn voor het trai­ningstra­ject rich­ting de Air­born Free­dom Trail op 14 sep­tem­ber. Daar is het tot nu toe bij geble­ven. Griep en de nasleep ervan weer­hiel­den me ervan om de hard­loop­schoe­nen aan te trekken.

Van­daag was het dan ein­de­lijk weer eens zover dat ik me (nog steeds wat kort­a­de­mig en op z’n tijd geteis­terd door een hoest­bui­aan­val) fit genoeg voel­de om het opnieuw te pro­be­ren. Ondanks de har­de wind (zeg maar gerust storm­ach­tig) en de strie­men­de regen ging het lopen best wel aar­dig. Vier kilo­me­ter in een gemid­deld tem­po van 10 km per uur, toen wat oefe­nin­gen gedaan en de laat­ste twee kilo­me­ter op m’n gemak uitgelopen.

Onder­weg zag ik gan­zen, een­den, water­hoen­ders, aal­schol­vers, zwa­nen, meer­koe­tjes, gewo­ne koe­tjes, scha­pen, konij­nen, hon­den en omver gewaai­de bomen. En ik voel­de me pri­ma. Het gaf een heer­lijk vol­daan gevoel om door de regen te ren­nen en zelfs op dat klei­ne stuk­je meer­de­re die­hards te zien die ook de weers­om­stan­dig­he­den trot­seer­den om hun trai­nings­ki­lo­me­ters te maken. Het sti­mu­leer­de me om niet het kor­te rond­je van vijf kilo­me­ter te lopen wat ik voor­af in gedach­ten had, maar voor de extra kilo­me­ter te gaan.

~ ~ ~

Vorig jaar las ik het boek Alles wat je wilt weten over hard­lo­pen, geschre­ven door Maris­ka van Sprun­del. Ik heb er een keer kort over geblogd en daar­na niet meer ter­wijl ik het een razend inte­res­sant boek vond. Het idee is nu om regel­ma­tig tege­lijk met een upda­te van een trai­nings­rond­je wat te schrij­ven over dit boek.

Voor wie het boek niet kent aller­eerst wat cita­ten uit het voor­woord waar Maris­ka van Sprun­del beschrijft hoe de weten­schaps­jour­na­list in haar wak­ker werd geschud ter­wijl ze gehin­derd door bles­su­res nood­ge­dwon­gen als toe­schou­wer de hal­ve mara­thon van Egmond bijwoont.

Ik obser­veer­de de men­sen op het par­cours. […] De een luis­ter­de naar muziek, de ander zag ik zijn hor­lo­ge chec­ken. Som­mi­ge men­sen zwaai­den uit­bun­dig naar de toe­schou­wers die hen aan­moe­dig­den, ande­ren keken gecon­cen­treerd en rea­geer­den ner­gens op. Veel lopers nut­tig­den een gel­le­tje. Wat me voor­al intri­geer­de was de enor­me vari­ë­teit aan schoei­sel. [p.11]

In de hard­loop­we­reld cir­cu­le­ren zoveel gebrui­ken, gewoon­tes en ver­ha­len over voe­ding, schoe­nen, men­ta­li­teit en bles­su­res. Die ver­ha­len gaan over van loper op loper, waar­door ieder­een dezelf­de wijs­he­den kent en weet wat goed is en wat niet. [p.12]

Wat ik al snel ont­dek­te, is dat de fei­ten het vaak afleg­gen tegen de over­ge­le­ver­de ken­nis. Sport staat erom bekend rijk te zijn aan ritu­e­len en tra­di­ti­o­ne­le gebrui­ken. Hard­lo­pen is daar geen uit­zon­de­ring in. [p.13]

Weten­schaps­jour­na­list Maris­ka van Sprun­del is afge­stu­deerd in bio­me­di­sche weten­schap­pen. Ze schrijft onder meer voor Trouw, Runner’s World en NEMO Ken­nis­link. Ze is hard­loop­trai­ner bij atle­tiek­ver­e­ni­ging Phoe­nix in Utrecht en houdt een hard­loop­blog bij op RationeleRenner.nl.

~ ~ ~

Wat: Air­bor­ne Free­dom Trail
Wan­neer: 14 sep­tem­ber 2019
Afstand: 28 kilometer

~ ~ ~