20190323

I like big books: 
De bood­schap­pen waren gedaan. Ik zat in de auto en pro­beer­de te beden­ken wat ik alle­maal ver­ge­ten kon zijn. Voor­lo­pig niets. Net voor­dat ik wil­de weg­rij­den schoot me toch iets te bin­nen. Het was boekenweek.

Eer­der deze week had Inge gevraagd wel­ke boe­ken ik op mijn lijst­je had staan mocht ze in de gele­gen­heid zijn ergens iets te kopen zodat ik in ieder geval het boe­ken­week­ge­schenk aan mijn ver­za­me­ling kon toe­voe­gen. Mijn ant­woord dat ze geen moei­te hoef­de te doen dit jaar deed haar opkij­ken. Ik voer­de ver­schil­len­de rede­nen op. Ten eer­ste was ik een beet­je klaar met het ver­za­me­len om het ver­za­me­len. Ten twee­de had ik me voor­ge­no­men om de komen­de tijd wat min­der boe­ken te kopen en wat meer uit mijn eigen ver­za­me­ling te lezen. En dat beviel me tot nu toe erg goed.

Maar mis­schien wel de belang­rijk­ste reden was dat ik niet zo kapot was van de keus op Jan Sie­be­link om het geschenk te schrij­ven. Ik had ooit wat van hem gele­zen en het had geen gro­te indruk op me ach­ter gela­ten. Dus laat maar, zo zei ik tegen Inge.

En nu zat ik dan in de auto op zo’n hon­derd meter ver­wij­derd van de plaat­se­lij­ke boek­han­del ter­wijl het boe­ken­week was. Ik besloot toch een kijk­je te gaan nemen.

Bin­nen zag ik als eer­ste het nieu­we boek van Peter Buwal­da, Otmars zonen lig­gen. In NRC had ik er onlangs een hoop goeds over gele­zen. Ook dat het een eer­ste deel zou zijn van een tri­lo­gie. Er werd zelfs een posi­tie­ve link naar het werk van A.F.Th. van der Heij­den gelegd. Naast Otmars zonen lag Boni­ta Ave­nue, het debuut van Buwal­da. In het­zelf­de arti­kel in NRC had ik ook gele­zen dat een per­so­na­ge uit Boni­ta Ave­nue terug­kwam in Otmars zonen. Dus.

Niet veel later kwam ik met de bood­schap­pen èn een tas­je van de boek­han­del thuis. Laat maar, zo zei ik tegen Inge toen ze een ver­baas­de blik op het sta­pel­tje boe­ken wierp.