Eerste woordjes

Deze ocht­end las ik pas het inter­view door Tom­my Wieringa met A.L. Sni­jders in de NRC van 26 april 2019. Ik moest erg lachen hoe de inter­view­er, op bezoek bij Sni­jders de hele tijd gezeten aan de keukentafel een ‘gestage regen van zangza­ad en schelpen­zand’ over zich heen kri­jgt uit de parki­etenkooi die boven hem aan de muur is beves­tigd. Het zijn zulke details die ik waardeer.

Lang bleef ik hangen bij de vol­gende pas­sage:

Het vrolijke meis­je bleek tot haar schrik geboren te zijn in een streng gere­formeerd milieu”. Hij heeft ’m zomaar opgeschreven, zon­der gedacht­en vooraf, omdat hij zijn ZKV’s tegen­wo­ordig schri­jft vol­gens een nieuw pro­cedé: de min of meer willekeurige eerste zin trekt de rest van het stuk­je voort. „De eerste zin moet alles baren”, zegt hij vanu­it de open keuken. „Ik bedoel daarmee dat ik nog geen idee heb waar dat stuk­je over moet gaan. Ik wil alleen de eerste zin hebben en die moet het doen voor de rest.

Het was een pro­cedé dat ik jaren gele­den gebruik­te om mijn blog­posts te schri­jven. Blijk­baar had ik toen de ruimte in mijn hoofd om een hele dag te kun­nen kauwen op zo’n eerste zin die zich vaak al ergens in de ocht­end aan mij opdrong en alleen maar aangescherpt hoefde te wor­den tot­dat hij klaar was om als start­sein te dienen voor de rest van een ver­telsel dat zich vanzelf zou vor­men. Hoe, dat was bij mij ook niet bek­end. Wel wist ik ongeveer waarover het zou moeten gaan. De pre­cieze uitwerk­ing werd pas duidelijk op het moment dat ik begon met schri­jven.

Al jaren komt er geen eerste zin meer in mij op. Of miss­chien is dat toch nog steeds het geval maar herken ik het niet als zodanig. Reserveer ik er geen tijd meer voor om ‘m te lat­en rijpen gedurende de dag. Omdat ik zoge­naamd te druk ben met andere, meer belan­grijke zak­en. Ik weet het niet. Wel dat ik het mis. Zal het me lukken om me ooit nog eens opnieuw hier­voor open te stellen? Ont­vanke­lijk te zijn voor die toe­val­lige woor­den die aan komen waaien zon­der dat ze als zodanig te herken­nen zijn om lat­er gebruikt te kun­nen wor­den voor het begin van een blog­post?

~ ~ ~

2 Comments

Geef een reactie