En weg wassie

Al een aan­tal dagen schit­ter­de een exter­ne con­sul­tant die aan ons pro­ject was toe­ge­we­zen door afwe­zig­heid. Zijn col­le­ga liet in eer­ste instan­tie niet met­een blij­ken dat ook zij geen idee had waar hij was en wan­neer we hem weer kon­den ver­wach­ten. Gis­ter kwam dan ein­de­lijk het hoge woord eruit. Ze zou bij hun geza­men­lij­ke mana­ger navra­gen wat er aan de hand was.

Van­och­tend vroeg ik haar of ze iets meer te weten was geko­men. Ze aar­zel­de voor­dat ze ant­woord gaf. Als­of ze naar de juis­te woor­den zocht. ‘He has abs­con­ded’, ver­stond ik. ‘Abs­con­ded?’ Ja, dat had ik goed ver­staan. Als ik meer wil­de weten dan kon ik beter recht­streeks con­tact opne­men met hun mana­ger. Die trou­wens sowie­so een upda­te ging uit­stu­ren over haar niet aan­we­zi­ge collega.

En we gin­gen over tot de orde van de dag ter­wijl in mijn ach­ter­hoofd het ‘abs­con­ded’ bleef rond­zoe­men. Wat bete­ken­de het in gods­naam? Was hij getrof­fen door een ern­sti­ge ziek­te? Ver­on­ge­lukt? Over­ge­plaatst? Gede­gra­deerd? Gepro­mo­veerd? Ik wist het niet en was pas na de ver­ga­de­ring in de gele­gen­heid om het op te zoeken:

abs­cond:
To lea­ve quick­ly and secret­ly and hide one­self, often to avoid arrest or pro­se­cu­ti­on. 

To reti­re from public view, or from the pla­ce in which one resi­des or is ordi­na­ri­ly to be found; depart in a sud­den and secret man­ner; take one’s self off; decamp; espe­ci­al­ly, to go out of the way in order to avoid a legal process.

Nu wist ik dat we aan een ste­vig en com­plex pro­ject wer­ken met een dead­line die met ras­se schre­den nadert maar dat een con­sul­tant ervoor op de vlucht slaat is ook voor mij de eer­ste keer dat ik het mee­maak. Never a dull day.