Arendsoog

Vanu­it het ter­ras hebben we vrij uitzicht op onze tuin. De begren­z­ing wordt gevor­md door een schut­ting die aan het oog is ont­trokken door enkele hoge lau­ri­er­stru­iken. Achter deze afschei­d­ing ligt een perceel dat eigen­dom is van de gemeente en dienst doet als opslag van mate­ri­aal wat ze bijvoor­beeld nodig hebben bij weg­w­erkza­amhe­den. Maar ook de voor­raad strooit­zout kun je daar vin­den.

Van die gemeen­tew­erf zien we niets. Ook over­last qua gelu­id komt eigen­lijk nauwelijks voor. Zo af en toe is men bezig om con­tain­ers te ver­van­gen of ver­vo­ersmid­de­len te reini­gen, maar dat is het wel. Meestal is het net zoals over­al om ons heen erg rustig en kun­nen we alle vogels die de omgev­ing bevolken goed horen.

Van­daag zat ik op deze bewolk­te maar niet koude dag onder de overkap­ping te geni­eten van een kop koffie. Nu we hier alweer wat langer wonen begin ik langza­mer­hand enkele vogel­gelu­iden te onder­schei­den van de rest en weet ik ze te kop­pe­len aan de bijbe­horende vogel die dat gelu­id maakt. Wie had dat ooit gedacht. Mijn vad­er kan trots op me zijn.

Het horen van vogels en ver­vol­gens te gis­sen welk exem­plaar het kan zijn dat is één ding, maar om ze dan daad­w­erke­lijk te spot­ten is een uitdag­ing van geheel andere orde. Zo meende ik op een gegeven moment een roofvo­gel te horen. Een soort van schree­uw enkele keren kort na elka­ar uit­gestoten. Meestal zie ik dan zo’n indruk­wekkend beest hoog boven in de lucht cirkelt­jes draaien op zoek naar een prooi. Nu viel er niets te ont­waren.

Tot­dat ik de hoogspan­nings­mast een eind verderop wat aan­dachtiger bekeek. Zat er inder­daad een roofvo­gel boven op een van de hor­i­zon­tale uit­steek­sels? Ik besloot mijn cam­era erbij te halen en de zoom­lens te gebruiken. Ja, ik had het goed gezien. Ook met mijn ogen is nog niets mis.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets