Opsporing verzocht

Het werd wat later dan nor­maal deze avond op kan­toor voor­dat ik naar huis kon. Vaak krijg ik dan ook nog een tele­foon­tje of word ik bena­derd op de chat omdat collega’s in de VS zien dat ik onli­ne ben. Ik had dus alvast mij­zelf uit­ge­logd van het sys­teem toen ik met een laat­ste klus bezig was die ik per se af wil­de ron­den omdat ik er mor­gen geen tijd voor zou heb­ben. Tegen zeven uur was ik klaar en zocht mijn spul­len bij elkaar om te ver­trek­ken. Het was mooi geweest voor vandaag.

Tot­dat ik stem­men hoor­de bij de recep­tie. Een van de schoon­maak­sters had de deur geo­pend voor enke­le mede­wer­kers van de dienst hand­ha­ving. Er was ver­der nie­mand aan­we­zig in het kan­toor­ge­deel­te dus voeg­de ik mij bij hen. Ze waren op zoek naar getui­gen. Getui­gen? Had er dan een mis­drijf plaats­ge­von­den ter­wijl ik druk doen­de was met mijn laat­ste opdracht van de dag? Wat was het? Een over­val op klaar­lich­te dag? Mis­schien wel een inbraak bij ons op kan­toor waar ze een mel­ding van had­den gekre­gen via het alarm­sys­teem? Er zou­den toch geen slacht­of­fers zijn geval­len? Maar waar was dan de poli­tie, of de ambulance?

Geen van al. Iemand had tegen het ver­keers­licht gere­den bij de krui­sing voor ons gebouw. En was door­ge­re­den. Dat had wat lich­te cha­os gege­ven omdat het sein net­jes op groen bleef staan. Nu was er een ver­keers­lei­der gear­ri­veerd die instruc­ties gaf in afwach­ting van repa­ra­teurs. Onder­tus­sen pro­beer­den de hand­ha­vers uit te zoe­ken wat er gebeurd was. Het werd al snel dui­de­lijk dat ik niets had gezien en ook de schoon­maak­sters niet. Dus maak­te ik een foto en beloof­de deze via een mail mor­gen­vroeg door de recep­tie aan de collega’s bin­nen het gebouw rond te laten stu­ren met de oproep of iemand toe­val­lig gezien wie of wat de paal bij het iet­wat te kort nemen van de bocht had mee­ge­no­men. Toen kon ik ein­de­lijk naar huis.


Geef een antwoord