20190606

Alle­maal groentjes: 

In de mail een bericht­je of we op don­der­dag 6 juni groen uit­ge­dost op ons werk kon­den ver­schij­nen. In ver­band met Emer­son Safe­ty Day. Over­dui­de­lijk bleek dat groen iets met vei­lig­heid van doen had. Wat pre­cies daar had ik blijk­baar in eer­de­re com­mu­ni­ca­tie over dit belang­rij­ke onder­werp over­heen gelezen.

Groe­ne kle­dij. Er hing niets in mijn spaar­zaam inge­rich­te kle­ding­kast. Ja, een blou­se die over­we­gend groen­ge­kleurd was. Maar ver­der ook heel veel ande­re kleur­tjes. Dus dat viel af. In de lade vond ik ver­vol­gens enke­le groe­ne hard­loop­shirtjes. Helaas is het vol­gens onze huis­re­gels niet geoor­loofd om in sport­kle­ding op kan­toor rond te lopen.

Een laat­ste kans was om tus­sen de trui­en te neu­zen. Die zaten iets ver­der opge­bor­gen omdat het inmid­dels hoog­zo­mer is (denk aan afge­lo­pen zon­dag met 33 gra­den cel­si­us hier in Bem­mel). Er zat wel­ge­teld één groen exem­plaar tus­sen. Wat zou ik doen? De weer­app gaf aan dat het niet zo’n warm weer zou wor­den vandaag.

En zodoen­de stond ik deze namid­dag met een ijs­je in de hand in mijn groe­ne trui tus­sen meer­de­re groe­ne collega’s voor een foto­shoot op de par­keer­lijst bij de recep­tie. De foto werd gedeeld op de live­feed van Emer­son die wereld­wijd vele dui­zen­den collega’s liet voor­bij komen die ook had­den mee­ge­daan. Het gaf een super­vei­lig gevoel.