Allemaal groentjes

In de mail een bericht­je of we op don­derdag 6 juni groen uitge­dost op ons werk kon­den ver­schi­j­nen. In ver­band met Emer­son Safe­ty Day. Over­duidelijk bleek dat groen iets met vei­ligheid van doen had. Wat pre­cies daar had ik blijk­baar in eerdere com­mu­ni­catie over dit belan­grijke onder­w­erp over­heen gelezen.

Groene kledij. Er hing niets in mijn spaarza­am ingerichte kled­ingkast. Ja, een blouse die over­we­gend gro­engek­leurd was. Maar verder ook heel veel andere kleurt­jes. Dus dat viel af. In de lade vond ik ver­vol­gens enkele groene hard­loop­shirt­jes. Helaas is het vol­gens onze huis­regels niet geoor­loofd om in sportk­led­ing op kan­toor rond te lopen.

Een laat­ste kans was om tussen de tru­ien te neuzen. Die zat­en iets verder opge­bor­gen omdat het inmid­dels hoog­zomer is (denk aan afgelopen zondag met 33 graden cel­sius hier in Bem­mel). Er zat wel­geteld één groen exem­plaar tussen. Wat zou ik doen? De weer­app gaf aan dat het niet zo’n warm weer zou wor­den van­daag.

En zodoende stond ik deze namid­dag met een ijs­je in de hand in mijn groene trui tussen meerdere groene collega’s voor een foto­shoot op de par­keer­li­jst bij de recep­tie. De foto werd gedeeld op de live­feed van Emer­son die wereld­wi­jd vele duizen­den collega’s liet voor­bij komen die ook had­den meegedaan. Het gaf een super­veilig gevoel.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets