20190607

Zon­ne­park Lingewal: 

Jaren gele­den, althans voor mijn gevoel want zo lang wonen we hier nog niet, kre­gen we als een van de eer­ste post­stuk­ken gericht aan ons als bewo­ners van Lin­ge­wal een mede­de­ling dat er hier om de hoek een zon­ne­park aan­ge­legd zou gaan wor­den. Niet veel later viel er ook een bro­chu­re in de brie­ven­bus dat er een wind­mo­len geplaatst zou gaan wor­den. Alles om het duur­zaam ima­go van de gemeen­te Lin­ge­waard meer cachet te geven. (Zie ook de bio­gas instal­la­tie aan de over­kant van de Linge.)

Van bei­de ini­ti­a­tie­ven hoor­den we daar­na niets meer. Ten­min­ste niet via de post. Mis­schien dat er nog vol­op over gespro­ken werd zon­der dat wij daar als buurt­be­wo­ners inspraak in kon­den heb­ben. Nog waar­schijn­lij­ker is het dat ik er ver­der geen aan­dacht aan besteed heb en dat de plan­nen gewoon uit­ge­werkt zijn in het tem­po dat bij zo’n tra­ject hoort. Want deze avond zag ik plots een bord in het veld staan bij de krui­sing niet ver van onze woning.

Eer­der deze week had ik al rij­pla­ten in het wei­land zien lig­gen en even schoot er inder­daad door mijn hoofd dat het hier mis­schien voor­be­rei­din­gen betrof voor het zon­ne­park. Net zo snel was de gedach­te weer ver­dwe­nen. Er werd name­lijk wel vaker in het veld gewerkt zo had ik de afge­lo­pen jaren gemerkt. Dit­maal gaf het bord ech­ter aan dat het nu menens was. Er komt daad­wer­ke­lijk een zonnepark.

Wat ik me nog kan her­in­ne­ren uit die eer­ste bericht­ge­ving gaan het zon­ne­pa­ne­len wor­den die schuin geplaatst wor­den op zoda­ni­ge hoog­te dat er bij­voor­beeld scha­pen onder­door kun­nen lopen. Als ik de foto ech­ter goed bekijk dan wor­den die pane­len rede­lijk dicht op elkaar geplaatst. Niet echt han­dig voor vee­teelt als er qua hoog­te wel reke­ning mee is gehou­den, maar er ver­der geen zon­licht door­ge­la­ten wordt. Afijn, er zal heus wel over nage­dacht zijn.

De voor de hand lig­gen­de vraag is natuur­lijk of we er nu ook reke­ning mee moe­ten hou­den dat er bin­nen­kort een of meer­de­re wind­mo­lens gaan komen.

Geef een antwoord