Biogas werkzaamheden

Van­daag werk ik thuis in ver­band met een bezoek­je aan het zieken­huis dat voor lat­er in de mid­dag staat gep­land. Nor­maal gespro­ken vind ik dat ideaal om aan klussen die wat meer tijd en aan­dacht nodig hebben te werken. Dat gaat me deze ocht­end wat min­der af omdat ik voort­durend afgeleid wordt door gelu­iden die ik niet thuis kan bren­gen.

Ik weet dat ze een eind verderop begonnen zijn met de aan­leg van een zon­nepa­neelveld, maar het gelu­id lijkt niet vanu­it die hoek te komen. Zouden het miss­chien te mak­en kun­nen hebben met de glasvezel die bin­nenko­rt naar ons huis door­getrokken wordt? Her en der zie ik in de buurt stuk­jes kabel uit de berm steken daar waar ze nog een eind­je onder de grond door moeten om aanges­loten te kun­nen wor­den in de meterkast. Er is echter nie­mand te zien bij ons in de straat.

Dan valt me op dat aan de overkant bij de bio­gas instal­latie er beweg­ing lijkt te zijn bij de toren waar ze het groe­naf­val ver­bran­den of affakke­len (ik ben van de tech­niek niet zo op de hoogte). Er staan nu twee van die torens (schoorste­nen?) waar er vol­gens mij alti­jd maar een­t­je heeft ges­taan.

Uitzicht op de bio­gas instal­latie — links de opslag, in het mid­den de werkza­amhe­den

Ik pak mijn foto­cam­era erbij om wat beter te kun­nen inzoomen en inder­daad zijn ze daar volop aan het werk in een steiger­con­struc­tie die ron­dom de torens is opge­bouwd. Wat ze aan het doen zijn is me een raad­sel, maar gelukkig weet ik nu waar het gelu­id van­daan komt en kan ik het een plaats geven. Zon­der verdere aflei­d­ing stort ik me weer op mijn eigen werkza­amhe­den.

De werkza­amhe­den beter in beeld gebracht

~ ~ ~

Geef een reactie