Biogas werkzaamheden

Van­daag werk ik thuis in ver­band met een bezoek­je aan het zie­ken­huis dat voor later in de mid­dag staat gepland. Nor­maal gespro­ken vind ik dat ide­aal om aan klus­sen die wat meer tijd en aan­dacht nodig heb­ben te wer­ken. Dat gaat me deze och­tend wat min­der af omdat ik voort­du­rend afge­leid wordt door gelui­den die ik niet thuis kan brengen.

Ik weet dat ze een eind ver­der­op begon­nen zijn met de aan­leg van een zon­ne­pa­neel­veld, maar het geluid lijkt niet van­uit die hoek te komen. Zou­den het mis­schien te maken kun­nen heb­ben met de glas­ve­zel die bin­nen­kort naar ons huis door­ge­trok­ken wordt? Her en der zie ik in de buurt stuk­jes kabel uit de berm ste­ken daar waar ze nog een eind­je onder de grond door moe­ten om aan­ge­slo­ten te kun­nen wor­den in de meter­kast. Er is ech­ter nie­mand te zien bij ons in de straat.

Dan valt me op dat aan de over­kant bij de bio­gas instal­la­tie er bewe­ging lijkt te zijn bij de toren waar ze het groen­af­val ver­bran­den of affak­ke­len (ik ben van de tech­niek niet zo op de hoog­te). Er staan nu twee van die torens (schoor­ste­nen?) waar er vol­gens mij altijd maar een­tje heeft gestaan.

Uit­zicht op de bio­gas instal­la­tie — links de opslag, in het mid­den de werkzaamheden

Ik pak mijn foto­ca­me­ra erbij om wat beter te kun­nen inzoo­men en inder­daad zijn ze daar vol­op aan het werk in een stei­ger­con­struc­tie die rond­om de torens is opge­bouwd. Wat ze aan het doen zijn is me een raad­sel, maar geluk­kig weet ik nu waar het geluid van­daan komt en kan ik het een plaats geven. Zon­der ver­de­re aflei­ding stort ik me weer op mijn eigen werkzaamheden.

De werk­zaam­he­den beter in beeld gebracht

~ ~ ~


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *