Luistervink

pho¬≠to cre¬≠dit: Char¬≠les ūüáĶūüá≠ on Unsplash

Ik ben soms nog­al goed­ge­lo­vig. Of lui aan­ge­legd, dat kan ook. Lui in de zin dat ik niet even door­denk wan­neer ik iets te horen krijg dat mijn arg­waan zou moe­ten opwe­ken. Mis­schien ver­trouw ik de men­sen wel te veel ondanks alle berich­ten die het tegen­deel bewijzen.

Zo maak­te een col­le­ga mij ooit eens dui­de­lijk dat een com­pu­ter nooit random een getal kan door­ge­ven. Wil­le­keur bestaat niet. Er zit altijd een for­mu­le ach­ter. Dus voor mij kan het een vol­ko­men uit de lucht gegre­pen getal zijn in een ver­der eer­lijk pro­ces (als­of de com­pu­ter een paar dob­bel­ste­nen gooit), maar uit­ein­de­lijk is het tot stand geko­men door een bere­ke­ning met aller­lei vari­a­be­len (of iets der­ge­lijks). In prin­ci­pe zou je dus het vol­gen­de getal in de reeks kun­nen voor­spel­len (lees: bere­ke­nen) indien je inza­ge zou heb­ben in het ach­ter­lig­gen­de programma.

Iets der¬≠ge¬≠lijks had ik met de han¬≠di¬≠ge gad¬≠gets zoals Alexa van Ama¬≠zon en de Goog¬≠le Assis¬≠tent. Of Siri van Apple. Bui¬≠ten het gege¬≠ven dat ze, zeker in de begin¬≠fa¬≠se, ver¬≠re van han¬≠dig zijn (met mijn licht bra¬≠bant¬≠se tong¬≠val heb¬≠ben ze nog steeds gro¬≠te moei¬≠te) had ik er nooit bij stil¬≠ge¬≠staan dat deze appa¬≠ra¬≠ten tech¬≠nisch gezien altijd moe¬≠ten mee¬≠luis¬≠te¬≠ren, ook als hun niets gevraagd wordt. Een ande¬≠re col¬≠le¬≠ga haal¬≠de me uit mijn droom toen ik eens tus¬≠sen neus en lip¬≠pen ver¬≠tel¬≠de te over¬≠we¬≠gen iets der¬≠ge¬≠lijks in huis te halen.

Want hoe weet het anders te rea¬≠ge¬≠ren indien er wel om hulp gevraagd wordt? Er zit geen knop op om ze aan te zet¬≠ten wan¬≠neer je ze nodig hebt. Nee, je zegt bij¬≠voor¬≠beeld ‚ÄėSiri, bel mijn moe¬≠der‚Äô en Siri begint (in mijn geval) vanal¬≠les te doen behal¬≠ve mijn moe¬≠der te bel¬≠len. Maar het gaat om dat eer¬≠ste con¬≠tact. Hoe kan Siri zo alert rea¬≠ge¬≠ren? Heel sim¬≠pel. Door con¬≠ti¬≠nu mee te luis¬≠te¬≠ren om pas in actie te komen wan¬≠neer een com¬≠man¬≠do her¬≠kend wordt wat in haar data¬≠ba¬≠se staat. Al het ande¬≠re wordt gene¬≠geerd. Logisch toch?

Logisch mis­schien, maar ook wel ver­ont­rus­tend. Want in the­o­rie bete­kent het dat je dus een afluis­ter­ap­pa­raat in huis hebt staan dat alles opneemt wat er qua geluid voor­bij komt. Alles. Laat dat even door­drin­gen. Voor mij was het reden om alle op stem­her­ken­ning geba­seer­de tech­no­lo­gie die ik al in mijn huis had toe­ge­la­ten te deactiveren.

Decem¬≠ber vorig jaar was ik op zoek naar een nieu¬≠we set spea¬≠kers en per toe¬≠val kwam ik in een win¬≠kel terecht waar ze een stand had¬≠den inge¬≠richt voor een bepaald merk met tevens een mede¬≠werk¬≠ster van het bedrijf dat demo‚Äôs ver¬≠zorg¬≠de en uit¬≠leg gaf. Zij pro¬≠beer¬≠de mij te over¬≠tui¬≠gen om een model aan te schaf¬≠fen met stem¬≠her¬≠ken¬≠ning. Lek¬≠ker mak¬≠ke¬≠lijk, zo was haar ver¬≠koop¬≠praat¬≠je samen te vat¬≠ten. Op ‚Äôt eind van het gesprek dat we had¬≠den deel¬≠de ze stie¬≠kem de zor¬≠gen die ze zelf ook wel had bij deze tech¬≠niek en zou er zeker zelf geen in huis halen.

En nu komt daar dan ook die ont¬≠hul¬≠ling van Goog¬≠le dat zij net als Ama¬≠zon al eer¬≠der moe¬≠ten toe¬≠ge¬≠ven dat er daad¬≠wer¬≠ke¬≠lijk mede¬≠wer¬≠kers mee¬≠luis¬≠te¬≠ren naar de gesprek¬≠ken die wij voe¬≠ren indien we zo‚Äôn slim¬≠me spea¬≠ker in huis heb¬≠ben staan. Niet op het moment zelf, maar later. Ze krij¬≠gen de opge¬≠no¬≠men gesprek¬≠ken door¬≠ge¬≠stuurd ter analyse. 

De inge¬≠huur¬≠de ‚Äėtaal¬≠ex¬≠perts‚Äô, zoals Goog¬≠le ze aan¬≠duidt, krij¬≠gen ook audio te horen van gesprek¬≠ken die onbe¬≠doeld zijn opge¬≠no¬≠men. Bij¬≠voor¬≠beeld als de knop van Goog¬≠le Assis¬≠tant op de tele¬≠foon onge¬≠merkt is inge¬≠drukt, of als een smart spea¬≠ker een de acti¬≠va¬≠tie¬≠woor¬≠den ‚ÄĒ ‚ÄėOK Goog¬≠le‚Äô of ‚ÄėHey Goog¬≠le‚Äô denkt te her¬≠ken¬≠nen. De mede¬≠wer¬≠kers wor¬≠den geacht deze gesprek¬≠ken ‚Äėniet te trans¬≠cri¬≠be¬≠ren‚Äô. Toch wor¬≠den die beluisterd.

Lees hier ver­der bij NRC => Hey Goog­le, nu even niet mee­luis­te­ren.

~ ~ ~

Upda¬≠te 26 juli 2019: Ook Siri van Apple luis¬≠tert vro¬≠lijk met u mee vol¬≠gens een klok¬≠ken¬≠lui¬≠der in The Guar¬≠di¬≠an => Apple con¬≠trac¬≠tors ‚Äėregu¬≠lar¬≠ly hear con¬≠fi¬≠den¬≠ti¬≠al details‚Äô on Siri recordings

Upda­te 7 augus­tus 2019: En natuur­lijk kan Micro­soft niet ach­ter­blij­ven => Micro­soft luis­tert Sky­pe-gesprek­ken af voor analyse

Upda­te 14 augus­tus 2019: Als laat­ste schaart ook Facebook zich nu in dit illus­te­re rij­tje om het kwar­tet com­pleet te maken => Facebook liet inhuur­krach­ten naar audio van gebrui­kers luisteren

~ ~ ~

Lees ook …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *