Nieuwe traditie?

In plaats van recht­streeks naar huis reed ik deze avond naar het cen­trum van Arn­hem en par­keer­de mijn auto in de immen­se gara­ge onder het sta­ti­on. Zon­der waar­de­vol­le spul­len ach­ter te laten liep ik ver­vol­gens rich­ting bin­nen­stad en zocht op de rou­te­plan­ner naar de loca­tie van Man­tra, het Indi­aa­se res­tau­rant waar ik afge­spro­ken had met drie collega’s uit Ede. 

Hoe­wel, uit Ede… 

Het eten­tje was in eer­ste instan­tie om een exter­ne con­sul­tant uit India gezel­schap te hou­den. Al jaren werkt hij voor ons van­uit Enge­land, maar het komen­de jaar zit hij in Ede en heeft nu woon­ruim­te gevon­den in Wage­nin­gen. Een goed res­tau­rant had hij ech­ter daar nog niet weten te ont­dek­ken dus leek het ons wel leuk om een van de drie Indi­aa­se res­tau­rants die Arn­hem rijk is uit te proberen. 

De keu­ze viel op Man­tra.

Ik was een kwar­tier­tje te vroeg en ter­wijl ik alvast iets te drin­ken en te knab­be­len kreeg voor­ge­scho­teld bedacht ik me dat niet veel later aan dit zelf­de tafel­tje drie men­sen zou­den aan­schui­ven met een zeer diver­se ach­ter­grond. Zoals gezegd was daar dus de con­sul­tant uit India, maar daar­naast bestond het nog niet aan­we­zi­ge gezel­schap uit een Pool­se vrouw en een man uit de Ach­ter­hoek die ech­ter een gebo­ren Ira­ni­ër is.

Over diver­si­teit gesproken.

Niet veel later dien­de de eer­ste gast aan tafel zich aan en volg­de de rest daar kort ach­ter­aan. Onmid­del­lijk ont­spon zich een uiterst gea­ni­meer­de con­ver­sa­tie die alle kan­ten op ging en zeer fre­quent afge­wis­seld werd door een over­vloe­dig aan­bod van spij­zen en drank. Na afloop was het dan ook niet meer dan logisch dat wij er het allen vol­le­dig mee eens waren dat dit voor meer­de­re her­ha­ling vat­baar was.

Wordt dus vervolgd.

~ ~ ~