Maand: augustus 2019

Rondje What was I thinking…

We zijn ruim ander­hal­ve week ver­der sinds ik het aan­durf­de na mijn LBO een rond­je te gaan jog­gen. De dagen erna voel­de ik een lich­te spier­pijn in mijn lie­zen (de goe­de en de slech­te) en een alge­heel depres­sief gevoel dat het er belab­berd voor­stond met mijn con­di­tie. En dat ter­wijl ik op de zon­dag zelf …

Verder lezen

Lokaal geen onweersbui

Op het nieuws hoor­de ik dat er lokaal kans was op een fik­se regen­bui met onweer en wind­sto­ten. Voort­ge­jaagd door zo’n mon­ster haas­te ik me rich­ting Bem­mel om alles wat bui­ten stond op te rui­men dan wel goed vast te zet­ten. Het bleef van­zelf­spre­kend de rest van de avond stik­heet en droog. ~ ~ ~

Verder lezen

Niets te verbergen

Bij het ont­wa­ken schijnt de zon al vol­op. Bui­ten is de tem­pe­ra­tuur heer­lijk aan­ge­naam. Ik zet het kof­fie­ap­pa­raat aan en besluit om eerst de krant uit de brie­ven­bus te gaan halen. Als ik terug­kom zie ik dat Inge inmid­dels met het ont­bijt aan de tuin­ta­fel heeft plaats­ge­no­men. Ik ga ook zit­ten en vouw de krant open. …

Verder lezen

Rondje voorzichtig aan

Eigen­lijk had ik al eer­der wil­len begin­nen met hard­lo­pen na mijn LBO maar het kwam er niet van. De hele week ben ik bezig geweest om ste­nen te sor­te­ren en weg te gooi­en in de con­tai­ner die we daar­voor spe­ci­aal had­den laten neer­zet­ten. Een­tje waar 6 kuub in kan. En ik heb al die ste­nen …

Verder lezen

Slachtoffers extreme hitte

Onder de kap van de schuur zit­ten ver­schei­de­ne zwa­luw­nes­ten ver­stopt in de span­ten van het dak. Een mooie dro­ge broed­plaats die elk jaar voor veel zwa­lu­wen aan­lei­ding is om hier een nieuw gezin­ne­tje te stich­ten. Ook dit jaar had­den we weer vol­doen­de aan­loop in de len­te. Of het dezelf­de zwa­lu­wen zijn die ieder jaar terug­ko­men …

Verder lezen

Miesje definitief vertrokken?

Pas toen de die­ren­am­bu­lan­ce de oprit ver­liet in het gezel­schap van Mies­je en haar kit­tens schoot me te bin­nen dat ik geen foto had gemaakt. Wel van de kit­tens die eer­der ’s mid­dag bij­na ont­snapt waren, en ook van de pro­vi­so­ri­sche nieu­we kin­der­ka­mer in een bad­kuip, maar niet van de die­ren­am­bu­lan­ce. Hele­maal ver­ge­ten in de …

Verder lezen

Therapeutisch werken

De grens tus­sen ons per­ceel en dat van de buren wordt gevormd door een strook grond die vol­gens het bestem­mings­plan niet bebouwd of op eni­ger­lei ande­re wij­ze gebruikt mag wor­den. Het moet vrij blij­ven omdat er een dui­ker onder­door loopt die de afwa­te­ring van de slo­ten ach­ter ons huis ver­bindt met de Lin­ge voor ons …

Verder lezen

Herstelwerk LBO

Ik heb moei­te met het weg­doen van boe­ken en tijd­schrif­ten. Inge heeft iets ver­ge­lijk­baars met ste­nen en dak­pan­nen. Ieder z’n ding. Vorig jaar heb ik ech­ter beslo­ten om in ieder geval mijn ver­za­me­ling boe­ken niet ver­der uit te brei­den. Aller­eerst ga ik meer werk ste­ken in het lezen van de onge­le­zen boe­ken in mijn bezit …

Verder lezen

Dodenlijst

Van­uit de klei­ne schuur aan de ach­ter­kant van ons ‘schu­ren­com­plex’ werd ik geroe­pen door Inge. Eerst dacht ik om te hel­pen bij het uit elkaar halen van een kast maar ze gaf aan dat ik mijn mobiel of een foto­ca­me­ra mee moest nemen. Ze had iets gevon­den voor mijn euh, mijn … Doden­lijst? vul­de ik op …

Verder lezen