Rondje na LBO

Van­och­tend ben ik ein­de­lijk weer eens een rond­je gaan wan­de­len. Na m’n lies­breuk­ope­ra­tie heb ik het een week heel erg rus­tig aan gedaan om het her­stel­pro­ces niet te ver­sto­ren en dat was een niet al te moei­lij­ke opga­ve omdat ik zeker de eer­ste dagen te veel onge­mak onder­vond van wat de chi­rurg daar­bin­nen alle­maal had uit­ge­spookt. Pas van­af don­der­dag voel­de het alle­maal een beet­je meer zoals van­ouds, maar dat was schijn. Want zodra ik me iets meer inspan­de dan nor­maal of een onver­hoed­se bewe­ging maak­te dan wist ik met­een weer dat ik m’n lichaam nog wat meer tijd moest gunnen.

Maar van­daag vond ik het toch wel moe­ten kun­nen dat ik er eens een eind­je ver­der op uit kon trek­ken dan de kor­te op-en-neer stuk­jes ach­ter in de tuin. Ik ging voor de vol­le twee kilo­me­ter en nam met­een van de gele­gen­heid gebruik om de nieu­we Canon came­ra uit te pro­be­ren. Hier­on­der de eer­ste resultaten.

Aller­eerst maar eens een nieu­we poging om de zwaan opnieuw scherp in beeld te krij­gen. Omdat ik bij het brug­je was kon ik de came­ra op de rand leg­gen zodat het inzoo­men niet tot al te schok­ke­rig zou zijn. Want het valt nog niet mee om 40x opti­sche zoom van­uit de hand te gebrui­ken. Daar zal ik toch een sta­tief voor moe­ten aan­schaf­fen wan­neer een brug­rand niet voor­han­den is. Afijn, de zwaan vond het alle­maal best en viel tij­dens het pose­ren zowaar in slaap.

Hal­ver­we­ge de wan­de­ling ston­den de scha­pen ach­ter het gaas te gra­zen. Er zat een sloot tus­sen anders was ik ze even gaan aai­en. En erover heen sprin­gen, dat durf­de ik mijn lies nog niet aan te doen. Dus de zoom mocht weer z’n dien­sten bewijzen.

En toen was ik alweer bij­na thuis. De meer­koe­tjes ook. Die had­den een mooi onder­ko­men aan de oever voor zich­zelf gevon­den. De drie een­den die een eind­je met me opzwom­men waren vol­gens mij door­reis. Ik had ze hier nog niet eer­der gezien.