Horizonneparkvervuiling

We had­den deze avond de aan­ne­mer op bezoek die de schuur gaat ver­bou­wen. Onder­weg had hij de aan­leg van het zon­ne­park met ver­ba­zing gade­sla­gen. Waar­om niet gewoon ver­plicht stel­len dat elk nieuw dis­tri­bu­tie­cen­trum of kan­toor­blok ver­plicht zon­ne­pa­ne­len op het dak moet beves­ti­gen? In plaats van natuur op te offe­ren aan zoiets lelijks als een veld vol zon­ne­pa­ne­len. Natuur­lijk, er moest geïn­ves­teerd wor­den in duur­za­me ener­gie. Maar om dat nu op deze dom­me manier te doen, dat kon zijn goed­keu­ring niet weg­dra­gen. Als er mor­gen tegen gede­mon­streerd zou gaan wor­den zou hij de eer­ste zijn die met een sho­vel de hele boel aan kant zou duwen. 

En daar­na gin­gen we over tot de orde van de dag en bespra­ken we de ver­bou­wing van de schuur tot in detail.