Slaap lekker

Niet het zoge­naam­de blau­we licht van je mobiel­tje of tablet voor­dat je gaat sla­pen zorgt voor een slech­te nacht­rust, maar het soort infor­ma­tie dat je tot je neemt. Nog even door wat extreem-recht­se haat­com­men­ta­ren scrol­len onder een onschul­di­ge tweet is niet aan te beve­len als je de vol­gen­de och­tend fris en frui­tig vroeg aan de bak moet. 

Het was voor mij reden om voort­aan een dead­line op negen uur ’s avonds in te stel­len. Tot die tijd gebruik ik soci­al media en lees ik het nieuws, daar­na niet meer. En voor­dat ik in bed duik kijk ik een of ande­re afle­ve­ring van een come­dy serie zodat ik met een vro­lijk gevoel de ogen sluit. Dat doet won­de­ren kan ik je vertellen.

Behal­ve deze avond. Op de NOS site had ik gele­zen over een onbe­ken­de die zo vrien­de­lijk was een klein kind te ver­blij­den met een ted­dy­beer. Later bleek er een came­ra in te zitten. 

Het bericht op de site van de NOS laat inmid­dels zien dat er geen kwa­de opzet in het spel was, maar op het moment dat ik het bericht onder ogen kreeg was dat nog niet dui­de­lijk. Ik schrok me een hoed­je toen ik het las. Wat ook te maken had met een serie tweets die ik eer­der die­zelf­de dag gele­zen had met de oproep een twit­ter account aan te geven omdat het vol­op foto’s toon­de van klei­ne kin­de­ren in aller­lei gewaag­de posi­ties. Het is het soort infor­ma­tie dat ik zeker niet wil lezen vlak voor­dat ik van een wel­ver­dien­de nacht­rust wil gaan genieten. 

De come­dy serie die ik momen­teel kijk is The Big Bang The­o­ry en ik ben tot sei­zoen 4 gevor­derd waar afle­ve­ring 4 The Hot Troll Devi­a­ti­on op het pro­gram­ma stond om mij met een goed gevoel in slaap te wie­gen. Howard wil graag van Pen­ny weten of haar col­le­ga Ber­na­det­te nog steeds iets voor hem voelt. Omdat hij weet dat Pen­ny nor­maal gespro­ken de deur niet voor hem open zal doen ver­zint hij een list door een geluids­op­na­me van Shel­d­on te gebrui­ken om zo Pen­ny te mis­lei­den. Dat lukt.

De reden waar­om Pen­ny lie­ver de deur geslo­ten laat voor Howard bracht met­een weer het nieuws van eer­der die dag terug en ging ik als­nog een onrus­ti­ge nacht tegemoet.

Geef een antwoord