Herstelwerk LBO

Ik heb moei­te met het weg­doen van boe­ken en tijd­schrif­ten. I heeft iets ver­ge­lijk­baars met ste­nen en dak­pan­nen. Ieder z’n ding. Vorig jaar heb ik ech­ter beslo­ten om in ieder geval mijn ver­za­me­ling boe­ken niet ver­der uit te brei­den. Aller­eerst ga ik meer werk ste­ken in het lezen van de onge­le­zen boe­ken in mijn bezit in plaats van nieu­we exem­pla­ren aan te schaf­fen. En kan ik me niet beheer­sen en als­nog nieu­we boe­ken naar bin­nen haal, dan moet het­zelf­de aan­tal naar bui­ten. De wet van com­mu­ni­ce­ren­de vaten, of zoiets.

Dit jaar is I aan de beurt om keu­zes te maken. Wel­ke ste­nen en dak­pan­nen mogen blij­ven en wel­ke moe­ten er weg. Want met de aan­staan­de ver­bou­wing van de schuur ligt er een hoop in de weg, en onder­tus­sen weten we ook al beter wat we daar­na nog nodig heb­ben voor de klei­ne­re knut­sel- en hob­by­pro­jec­ten. Dus zijn we gis­ter en van­daag begon­nen met een eer­ste par­tij puin weg te gooi­en die sowie­so al op de nomi­na­tie stond om afge­voerd te worden.

Het waren span­nen­de dagen voor mij, want ik voel me rede­lijk onze­ker over wat ik wel en niet kan doen na mijn lies­breuk­ope­ra­tie. In the­o­rie zou ik in de der­de week van de her­stel­pe­ri­o­de op basis van klach­ten (geen klach­ten, geen pro­bleem) aller­lei acti­vi­tei­ten die ik voor­heen deed gewoon weer op mogen pak­ken. Maar om nu al een hele dag con­ti­nu te buk­ken om ste­nen op te pak­ken, die op een krui­wa­gen te leg­gen en ver­vol­gens die krui­wa­gen tegen een schui­ne plank op in de con­tai­ner te rij­den om deze daar om te kie­pe­ren en te legen leek me toch wat te veel van het goede.

Ik heb er daar­om voor geko­zen een rus­tig tem­po aan te hou­den met veel rust­pau­zes tus­sen­door. Ten­slot­te is het wel vakan­tie. Des­on­danks heb ik rede­lijk wat ste­nen kun­nen weg­wer­ken en heb ik niet het gevoel dat ik de boel gefor­ceerd heb. Behal­ve de te ver­wach­ten spier­pijn die al komt opzet­ten (wat wil je na maan­den bij­na niets gedaan te heb­ben) lijkt het alle­maal goed te gaan. Mor­gen weer vro­lijk verder.