Miesje definitief vertrokken?

Pas toen de die­ren­am­bu­lan­ce de oprit ver­liet in het gezel­schap van Mies­je en haar kit­tens schoot me te bin­nen dat ik geen foto had gemaakt. Wel van de kit­tens die eer­der ’s mid­dag bij­na ont­snapt waren, en ook van de pro­vi­so­ri­sche nieu­we kin­der­ka­mer in een bad­kuip, maar niet van de die­ren­am­bu­lan­ce. Hele­maal ver­ge­ten in de consternatie.

Want nadat we de die­ren­am­bu­lan­ce gebeld had­den dat het toch beter was om de kit­tens van­daag nog op te halen gaven ze aan dat ze Mies­je ook wel mee wil­den nemen zodat ze gestere­li­seerd kon wor­den. Daar­voor zou­den ze een zoge­naam­de moe­der­val mee­ne­men en dan even blij­ven wach­ten of ze haar op die manier kon­den van­gen. Zelf had­den wij daar niet zo’n goed gevoel bij weten­de hoe schich­tig Mies­je is voor vreemd bezoek. En dat zou bete­ke­nen dat ze ach­ter zou blij­ven zon­der haar kittens. 

We beslo­ten om dus zelf maar iets te ver­zin­nen om haar te van­gen. Een oude com­post­bak die de vori­ge eige­naar voor ons ach­ter­ge­la­ten had bood uit­komst. Omdat ze pas nog haar kit­tens had gevoerd was het mak­ke­lijk om haar met wat nat voer in die bak te lok­ken. Daar­na was het een fluit­je van een cent om de ingang af te slui­ten. Even was ze flink opge­fokt en pro­beer­de ze te ont­snap­pen. Maar al gauw werd ze rus­tig en liet niet meer van zich horen. 

De die­ren­am­bu­lan­ce arri­veer­de geluk­kig niet al te lang daar­na en samen luk­te het ons om met een schep­net Mies­je te van­gen van­uit de com­post­bak en over te heve­len naar een kooi waar­mee ze samen met haar kit­tens naar het die­ren­asiel zou wor­den gebracht. Daar kon ze nog een aan­tal weken met haar kit­tens door­bren­gen voor­dat die onder­ge­bracht wer­den bij nieu­we gezinnen. 

Voor wat betreft Mies­je is het nog maar de vraag of we haar terug gaan zien. Indien ze te soci­a­li­se­ren valt dan is het ook wach­ten tot iemand haar in huis wil nemen, maar is ze al te veel ver­wil­derd dan zal ze later bij ons in de buurt opnieuw terug­ge­zet wor­den omdat dit ten­slot­te haar ter­ri­to­ri­um is en op die manier nieu­we zwerf­kat­ten uit de buurt blij­ven. Wij zelf hopen op het laat­ste want we mis­sen haar nu al.