Slachtoffers extreme hitte

Onder de kap van de schuur zit­ten ver­schei­de­ne zwa­luw­nes­ten ver­stopt in de span­ten van het dak. Een mooie dro­ge broed­plaats die elk jaar voor veel zwa­lu­wen aan­lei­ding is om hier een nieuw gezin­ne­tje te stich­ten. Ook dit jaar had­den we weer vol­doen­de aan­loop in de len­te. Of het dezelf­de zwa­lu­wen zijn die ieder jaar terug­ko­men weet ik eer­lijk gezegd niet. Maar we doen net als­of het zo is. En begroe­ten ze met een har­te­lijk wel­kom thuis wan­neer we de eer­ste ver­ken­ners hun inspec­tie zien uit­voe­ren. Het schept een band. 

Meest­al leg­gen de zwa­lu­wen twee keer eie­ren. De eer­ste leg is met­een in het voor­jaar wan­neer de nes­ten gereed (gemaakt) zijn. En een twee­de leg volgt aan het eind van de zomer. De jon­kies uit het voor­jaar zijn inmid­dels zo vol­groeid dat ze ook een bij­dra­ge kun­nen leve­ren bij de ver­der uit­brei­ding van het gezin.

Met de extre­me hit­te deze zomer waren we bang dat het mis­schien ondoen­lijk was on te nes­te­len. We had­den het idee dat er min­der zwa­lu­wen in en uit vlo­gen in die peri­o­de. Ook wel begrij­pe­lijk want onder de kap kon de tem­pe­ra­tuur zomaar boven de vijf­tig gra­den stij­gen. Pas toen de hit­te­golf ons land ver­la­ten had kwa­men er weer wat meer zwa­lu­wen tevoor­schijn en niet veel later zagen we eier­scha­len op de grond en gazon lig­gen. Wat later dan nor­maal toch nog een twee­de leg.

Van­daag ont­dek­te ik bij toe­val dat het een der­de leg was geweest. Ik moest op zol­der zijn en maak­te van de gele­gen­heid gebruik om een aan­tal nest­jes te ver­wij­de­ren omdat ze op onhan­di­ge plaat­sen zaten. We had­den er ook veel te veel en som­mi­ge waren aan het afbrok­ke­len omdat ze al rede­lijk oud waren. 

Een van de nest­jes die ik ver­wij­der­de was nog gevuld met jon­kies. Ze waren waar­schijn­lijk net uit het ei geko­men net voor­dat de tem­pe­ra­tuur zo extreem omhoog schoot en had­den het niet over­leefd. Uit­dro­ging door de hit­te was hen fataal gewor­den. Een gru­we­lijk ein­de. Reden voor ons om uit te zoe­ken wat we kun­nen doen in het geval dit een komen­de zomer opnieuw dreigt te gebeuren.