We zijn

[4 km hard­lo­pen / 30 min]

We zijn ruim ander­hal­ve week ver­der sinds ik het aan­durf­de na mijn LBO een rond­je te gaan jog­gen. De dagen erna voel­de ik een lich­te spier­pijn in mijn lie­zen (de goe­de en de slech­te) en een alge­heel depres­sief gevoel dat het er belab­berd voor­stond met mijn con­di­tie. En dat ter­wijl ik op de zon­dag zelf nog dacht dat de 18 km Free­dom Trail wel haal­baar zou zijn. 

What was I thinking…

Op woens­dag werd ik ver­wacht bij de ARBO arts op kan­toor. Zij luis­ter­de rus­tig naar mijn ver­haal hoe ik de her­stel­pe­ri­o­de door was geko­men en ver­slik­te zich slechts een klein beet­je in haar thee toen ik ver­tel­de over mijn eer­ste voor­zich­ti­ge poging tot hard­lo­pen. Dat had ik vol­gens haar veel beter niet kun­nen doen. Wan­de­len en fiet­sen, ok. Maar hard­lo­pen was toch echt iets wat nog even op de wacht­lijst zou moe­ten blij­ven. De dreun door je hele lichaam bij elke stap die je maakt kon zomaar funest zijn voor het hech­tings­pro­ces van het matje. 

Ik vond het maar beter niet te ver­tel­len over de 6 kuub ste­nen die ik ver­sjouwd had in de week voor­af­gaan­de aan mijn hard­loop­rond­je. In plaats daar­van ver­zon ik hoe rus­tig en relaxed mijn vakan­tie was geweest. Dat stel­de haar gerust. 

Maar van­daag kon ik het niet meer laten. Nu de erg­ste warm­te even ver­dwe­nen was leek het me een mooi moment om opnieuw de hard­loop­schoe­nen aan te trek­ken. Ook deze keer nam ik me voor niet ver­der te gaan dan 4 kilo­me­ter en zelfs indien het hele­maal goed voel­de de afstand en snel­heid niet bij te stel­len. Dat was alle­maal voor­ba­rig. Na 3 kilo­me­ter begon ik al moe te wor­den en in de laat­ste kilo­me­ter was er geen spier in mijn lijf die er aan dacht om een posi­tie­ve bij­dra­ge te leve­ren aan een ver­ho­ging van de snelheid.

Dus liep ik uit­ein­de­lijk dezelf­de afstand als zon­dag ander­hal­ve week gele­den en deed ik daar ook nog eens lan­ger over. De Free­dom Trail staat gepland voor 14 sep­tem­ber en in mijn enthou­si­as­me had ik gedacht dat 18 kilo­me­ter wel haal­baar moest zijn.

What was I thinking…

~ ~ ~

Wat: Air­bor­ne Free­dom Trail
Wan­neer: 14 sep­tem­ber 2019
Afstand: 28 kilo­me­ter 18 kilometer

Geef een antwoord