Daar heb je al recht op

In de krant las ik dat zo’n 600.000 kin­de­ren niet naar de tand­arts gaan. Reden voor Lili­an Marij­nis­sen van de SP om er een ste­vi­ge tweet tegen­aan te gooien:

Een nobel stre­ven. Tot­dat het je dui­de­lijk wordt dat die kin­de­ren van­daag de dag al gewoon gra­tis naar de tand­arts kun­nen. Tot hun 18de levens­jaar. Onder­deel van het basispakket.

Dat heb­ben we dan toch maar mooi gere­geld in ons rij­ke landje.

Waar­om dan die tweet van Marij­nis­sen? Zou ze zich ver­gis­sen? In de reac­ties onder de twee ver­de­digt ze zich­zelf als volgt op de tegen­wer­ping dat het tand­arts­be­zoek voor kin­de­ren al in het basis­pak­ket zit:

Zou het inder­daad zo zijn dat kin­de­ren niet naar de tand­arts gaan in het geval hun ouders de ver­ze­ke­rings­pre­mie voor zich­zelf niet op kun­nen bren­gen? Ik had juist eer­der het idee, de Neder­land­se volks­aard indach­tig, dat alles wat gra­tis is met bei­de han­den wordt aan­ge­gre­pen? Blijk­baar ligt dat vol­gens Marij­nis­sen en de SP in dit geval anders.

Toen ik het las vond ik het in eer­ste instan­tie een vreem­de rede­ne­ring. Tot­dat ik mijn eigen erva­rin­gen de revue liet pas­se­ren. Ook mijn ouders gin­gen zel­den of nooit naar de tand­arts en omdat ik er niet om liep te sprin­gen om zelf te gaan (welk kind wel?) was er altijd wel een excuus de afspraak voor­bij te laten gaan. 

Dat was toen een hele opluch­ting, maar ik heb er let­ter­lijk en figuur­lijk de hoofd­prijs voor moe­ten beta­len. Wat op 18-jari­ge leef­tijd begon met een klei­ne ont­ste­king aan een kies leid­de tot een gron­di­ge en jaren­lan­ge reno­va­tie van mijn ver­waar­loos­de gebit, waar­bij het eind­re­sul­taat wel­is­waar rede­lijk was gezien de staat hoe het was toen de tand­arts aan zijn klus begon maar nooit zo mooi als de stra­len­de gebit­ten die nu in de mode zijn. 

Daar­om hoop ik dat de ouders van nu wel de moei­te nemen hun kin­de­ren naar de tand­arts te stu­ren. Het is een klei­ne moei­te en mits je regel­ma­tig gaat val­len ook de ingre­pen reu­ze mee.

~ ~ ~