Definitief niet

Mor­gen ga ik NIET de Free­dom Trail lopen. Dat was me al steeds dui­de­lij­ker gewor­den tij­dens de spaar­za­me rond­jes die ik loop na mijn LBO, maar eer­der deze avond begon het toch weer te kriebelen.

Van­uit het werk had­den we afge­spro­ken om iets te gaan drin­ken in het cen­trum van Arn­hem. Daar was het een druk­te van belang. Alles stond in het teken van 75 jaar Air­bor­ne her­den­king en trok een hoop bezoek. Met enig geluk von­den we een plek­je op het ter­ras bij het Tap­huis (gehuis­vest in het voor­ma­li­ge postkantoor).

We bestel­den wat te eten en zoch­ten een bij­pas­send bier­tje uit wat nog een hele klus was gelet op de lan­ge lijst van moge­lijk­he­den. Voor mij werd het een van­de­Streek Broe­ders. Heer­lijk!

Ter­wijl we gezel­lig zaten te keu­ve­len werd aan de over­kant op het ter­ras voor de Koe­pel­ker plaats gemaakt voor enke­le doe­del­zak­spe­lers. Zij ver­zorg­den de muziek ter­wijl de eer­ste wan­de­laars van de licht­jes­loop arri­veer­den die ver­vol­gens halt hiel­den omdat op de gevel van het Tap­huis his­to­ri­sche beel­den van Arn­hem ten tij­de van WO-II wer­den gepro­jec­teerd. Dat ging zo een heel tijd­je door tot­dat de laat­ste wan­de­laars gepas­seerd waren.

Iemand uit het gezel­schap vroeg mij toen of het klop­te dat zon­dag de Brid­ge to Brid­ge gepland stond en of ik dit jaar weer mee zou doen. Ja en nee, zo was mijn ant­woord. Even aar­zel­de ik om uit te leg­gen dat ik dit jaar niet op zon­dag maar juist op zater­dag (dus mor­gen al) van plan was geweest de Free­dom Trail te lopen. Ik zag er van­af, bang dat ik was om mezelf min of meer over te laten halen als­nog te gaan hoe­wel ik men­taal (en fysiek!) gezien allang over­tuigd was dat dit geen goed idee zou zijn.

Het onder­werp ging net zo snel als het geko­men was weer voor­bij en het gesprek con­cen­treer­de zich nu op de ver­schil­len­de per­spec­tie­ven die onze tafel­ge­no­ten (o.a. uit Argen­ti­nië, Rus­land en de Ach­ter­hoek) had­den mee­ge­kre­gen voor wat betreft de Twee­de Wereldoorlog. 

Maar in mijn hoofd was de twij­fel al weer vol­op bezig onrust te zaai­en. Zou ik toch…? Wie weet viel het wel mee…? Enzo­voort enzo­voort. Wat nog ver­sterkt werd toen later op de avond er ook een hele­boel hard­lo­pers voor­bij kwa­men die mee­de­den aan de licht­jes­run. Zij stop­ten niet om de licht­show op de gevel te bewon­de­ren maar lie­pen vro­lijk uit­ge­dost ver­der. En ik kreeg steeds meer zin om me bij hen aan te slui­ten en zon­der te stop­pen door te lopen naar de start van de Free­dom Trail bij Papendal. 

Een half uur­tje gele­den heb ik daar­om ter zelf­be­scher­ming een mail­tje naar de orga­ni­sa­tie van de Free­dom Trail gestuurd dat ik helaas gezien mijn con­di­tie niet van start ga. Het is nu definitief.

~ ~ ~

Wat: Air­bor­ne Free­dom Trail
Wan­neer: 14 sep­tem­ber 2019
Afstand: 28 kilo­me­ter 18 kilo­me­terr 0 kilometer