20190920

[7 km hard­lo­pen / 45:46 minuten]

Toen ik nog lid was van de Sur­vi­val­run­ver­e­ni­ging in Arn­hem Zuid lie­pen we vaak een opwarm­rond­je op zon­dag­och­tend rond­om de Rij­kers­woerd­se Plas­sen. Dat was ooit. Nu kom ik daar eigen­lijk nog maar zel­den. Tot vandaag.

Ik had afge­spro­ken dat L mijn auto dit week­end kon lenen zodat ze wat meer mobiel was met twee kin­de­ren die alle­bei op zater­dag­och­tend op ver­schil­len­de plek­ken moesten voet­bal­len. Het plan was om na mijn werk van­uit Ede naar haar toe te rij­den. Helaas had­den de ande­re weg­ge­brui­kers op de A12, A50 en N224 daar anders over gedacht. Zij deden erg hun best en slaag­den daar won­der­wel in om alle wegen vast te laten lopen nog voor­dat de avond­spits goed en wel op gang geko­men was.

Omdat zij in de vroe­ge avond al wat ande­re afspra­ken had staan en mij niet naar huis kon bren­gen reed ik daar­om recht­streeks door naar Bem­mel en een­maal thuis trok ik mijn hard­loop­kle­ren aan en at een banaan. Toen reed ik als­nog terug naar Arn­hem Zuid waar ik de auto­sleu­tel aan onze oud­ste klein­zoon gaf en een kor­te war­ming up deed bij hen in de straat.

Niet veel later liep ik voor de eer­ste keer door het nieuw aan­ge­leg­de park Lin­ge­ze­gen naast de Rij­kers­woerd­se Plas­sen. Het is er nog rede­lijk kaal maar dat het een mooi stuk­je natuur wordt is wel dui­de­lijk. Net zoals het gedeel­te park dat bij ons in de buurt is aan­ge­legd zijn ook hier veel har­de en onver­har­de paden geko­men waar­over je lek­ker kunt hard­lo­pen zon­der last te heb­ben van ver­keer. Alleen zo af en toe een wan­de­laar soms ver­ge­zeld van een hond. 

En ondanks dat mijn con­di­tie nog steeds te wen­sen over­laat heb ik opnieuw heer­lijk gelo­pen en vroeg ik me af wan­neer ik toch in staat ga zijn de fre­quen­tie van het lopen gedu­ren­de de week omhoog te krij­gen want mijn vori­ge run was afge­lo­pen zon­dag en nu is het alweer vrij­dag­avond ter­wijl ik mini­maal twee keer per werk­week wil­de gaan. Ik moet beter mijn best doen om die gewoon­te er weer in te krijgen.