20190921

Zingeving

Het alarm op mijn iPho­ne staat inge­steld om mij ieder half uur te her­in­ne­ren de water­slang te pak­ken en de pas gestor­te beton­vloer in de schuur van een nieuw laag­je water te voor­zien. Dit doen we al sinds gis­ter­och­tend nadat het beton met een vlin­der­ma­chi­ne zo goed moge­lijk geë­ga­li­seerd is. De komen­de dagen moet de vloer uit­har­den en opdro­gen wat para­doxaal genoeg het bes­te gaat wan­neer je de boel nathoudt. 

Ik raak altijd een beet­je in de war van dit soort uit­spra­ken. Iets nat maken om het droog te krij­gen. Maar eigen­lijk gaat het hier dus niet om het droog wor­den. Het gaat juist om het har­dings­pro­ces (is dat een woord?). Ten­min­ste, zo werd mij dui­de­lijk toen ik wat door­vroeg bij de aan­ne­mer die ons na geda­ne zaken de opdracht gaf flink te blij­ven bewa­te­ren omdat anders al het werk voor niets was geweest.

Niet dat ik er veel mee opschoot. Water om het beton sneller/beter hard te krij­gen? Hoe dan? Van­we­ge het kalk in het water? Natuur­lijk had ik het kun­nen opzoe­ken (en dat kan nog steeds), maar ter­wijl ik met de slang in de hand een zoveel­ste keer bezig was de schuur onder water te zet­ten vorm­den mijn gedach­ten als van­zelf een pas­sen­de theorie. 

Door de boven­laag nat (en zacht?) te hou­den krijgt de twin­tig cen­ti­mer dik­ke beton­laag (aan de de ran­den zelfs 50 cen­ti­mer) de kans om aller­eerst aan de onder­kant hard te wor­den, en gelei­de­lijk aan naar boven toe dit har­dings­pro­ces (mis­schien toch maar eens opzoe­ken of dit echt een goed woord is) door te zet­ten. Zon­der water zou het beton aan de boven­kant te snel drogen/harden en poreus raken en niet goed aan­slui­ten bij de onder­laag die nog bezig was naar boven toe te har­den, waar­door er een kwets­baar laag­je in het mid­den min­der hard zou zijn waar­door er later breu­ken of ande­re pro­ble­men zou­den ontstaan.

Ik vond dat een logi­sche ver­kla­ring die me gemo­ti­veerd bleef hou­den om gedu­ren­de de rest van de dag gezags­ge­trouw elk half uur opnieuw de slang ter hand te nemen en de beton­vloer en zoveel­ste keer onder water te zet­ten. Zin­ge­ving noe­men we dat met een mooi woord.