Instagram hack

Nu onlangs de wilg rigoreus kaal geknipt is, zien we de klei­ne bon­te specht van­zelf­spre­kend veel dui­de­lij­ker als hij weer eens langs­komt voor het bete­re hak­werk. Nor­maal diep ver­scho­len onder de dich­te begroei­ng hoor­den we alleen dat hij vol­op bezig was een zoveel­ste gat aan te bren­gen, maar waar pre­cies bleef dan een raad­sel. Nu is hij gedwon­gen open en bloot zijn kun­sten te ver­to­nen wat mij de gele­gen­heid geeft om daar op z’n tijd een mooie foto van te maken.

Afge­lo­pen vrij­dag zat hij hoog in de boom toen ik thuis­kwam van mijn werk. Ik pak­te snel mijn foto­ca­me­ra omdat het met de iPho­ne ondoen­lijk is om vol­doen­de in te zoo­men. Geluk­kig bleef hij rus­tig zit­ten tot ik een foto had geno­men en ver­trok met­een daar­na zon­der zich ver­der in de boom­stam te ver­die­pen. Mis­schien was hij daar net mee klaar en had ik hem aan­ge­trof­fen ter­wijl hij zat uit te puf­fen na geda­ne arbeid. 

Nadat ik de foto’s draad­loos over­ge­seind had naar mijn iMac zag ik dat ze wel­is­waar niet al te scherp waren (het inzoo­men vergt toch een sta­tief om de came­ra vol­doen­de sta­biel te hou­den) maar goed genoeg voor inst­agram. Alleen dat gaat dan weer niet van­uit de web­brow­ser. Inst­agram ope­nen gaat nog wel, helaas niet het uplo­a­den van een foto. Daar­voor moet je de app op je tele­foon gebrui­ken, en ik had geen zin meer om de foto’s via blue­tooth over te zet­ten want dat gaat een stuk tra­ger. Vet­te pech voor mijn instagramvolgers. 

Van­daag besloot ik toch eens wat te zoe­ken naar moge­lijk­he­den om als­nog foto’s van­af je com­pu­ter op inst­agram te zet­ten en ik kwam bij het arti­kel How to Post Inst­agram Pho­tos From A Desktop Web Brow­ser op For­bes terecht wat me de juis­te infor­ma­tie gaf. Het idee is om de mobie­le ver­sie van inst­agram in je brow­ser te bena­de­ren zodat je de func­ties krijgt die ook op de tele­foon app beschik­baar zijn. Alleen is het pro­bleem dat wan­neer je m.instagram.com intikt op je brow­ser, deze als­nog hard­nek­kig de desktop ver­sie opent.

If you want to upload from a desktop brow­ser, you’ll have to manu­al­ly select the mobi­le ver­si­on of Instagram.com, but becau­se there’s no ‘m.instagram.com’ URL avai­la­ble, that means jum­ping through at least one hoop to get there.

Wat je moet doen om dit pro­bleem te omzei­len is het volgende:

  • Aller­eerst dien je in je web­brow­ser het Ont­wik­kel-menu te acti­ve­ren. Voor Safa­ri doe je dat door naar Voor­keu­ren te gaan en bij Advan­ced onder­aan de optie Ont­wik­kel-menu aan te vinken.
  • Je kunt nu via dit Ont­wik­kel-menu bij Gebrui­kers­agent kie­zen om de lay­out van Safa­ri te gebrui­ken die bestemd is voor de iPhone.
  • Heb je dit een­maal gedaan dan zul je zien dat wan­neer je naar de inst­agram site gaat, je de mobie­le app ver­sie voor­ge­scho­teld krijgt. Onder in beeld heb je nu het wel­be­ken­de plus-teken erbij gekre­gen om foto’s te uplo­a­den. Het kan zijn dat je tij­dens het plaat­sen van een nieu­we foto de fil­ters niet kunt vin­den, maar dat kun je ver­hel­pen door wat met de groot­te van het scherm te spe­len. Het bes­te is om het scherm gelijk te maken aan de vorm van een iPho­ne. Een kwes­tie van wat pro­be­ren tot­dat je alles dui­de­lijk in beeld hebt.
  • Niet ver­ge­ten als je klaar bent weer de instel­ling terug te zet­ten naar de stan­daard lay­out via dat­zelf­de Ont­wik­kel-menu en Gebruikersagent.

In het For­bes-arti­kel staat ook ver­meld hoe je het­zelf­de kunt berei­ken met Win­dows of ande­re web­brow­sers. Er zijn ook enke­le links opge­no­men naar apps en exten­sies om fil­ters toe te kun­nen pas­sen op foto’s voor­dat je ze upload naar inst­agram, maar daar heb ik ver­der niet naar geke­ken. Ik was allang blij dat ik nu iets gevon­den heb om met een klei­ne omweg foto’s recht­streeks van mijn com­pu­ter op inst­agram te krij­gen. Hope­lijk heb­ben jul­lie er ook iets aan. En mocht je een bete­re en/of snel­le­re manier weten, dan hou ik me graag aan­be­vo­len. Ten­slot­te is de infor­ma­tie op For­bes alweer twee jaar oud, dus wie weet loop ik hier weer eens flink ach­ter de fei­ten aan. 

~ ~ ~

2 reacties op “Instagram hack”

  1. Ik wil­de je een lin­kje geven naar een arti­kel van Ray­mond Snij­ders op vak­blog tot ik las dat je dat oplos­sing al had gevonden 🙂

    1. Peter Pellenaars

      ik had het inder­daad zelf al gevon­den. Echt nieuw is de oplos­sing niet, maar ik had het eer­der nog niet gezien en han­dig is het wel.

Reacties zijn uitgeschakeld.