Rondje onstuimig

De weers­voor­spel­ling was bar slecht en ik had al gele­zen dat over­al in het land veel eve­ne­men­ten waren afge­last van­we­ge het onstui­mi­ge weer. Veel regen en har­de wind tot storm­kracht aan de kust zou­den de spel­bre­kers zijn. Maar toen ik van­och­tend naar bui­ten keek viel het alles­zins mee. Ja, het had gere­gend en er viel nog steeds wat naar bene­den wat door de wind­vla­gen meer leek dan het was, maar om nu te zeg­gen dat ik daar­om bin­nen moest blij­ven was wat overdreven.

Na het ont­bijt trok ik vol goe­de moed mijn sport­kle­ren aan en sloeg de deur ach­ter mij dicht om aan het weke­lijk­se hard­loop­rond­je op de zon­dag te begin­nen. Een­maal bui­ten bleek het toch har­der te rege­nen en te waai­en dan ik inge­schat had, maar een­maal bui­ten blijft nu een­maal bui­ten en dus drib­bel­de ik naar het brug­ge­tje over de Lin­ge ter­wijl het hemel­wa­ter in mijn gezicht striemde. 

Indach­tig het nieu­we stra­mien voor de 10 km door mij vori­ge week ver­zon­nen pro­beer­de ik het de eer­ste kilo­me­ter wat rus­tig aan te doen. Toch liep ik die snel­ler dan nor­maal het geval is. Ook de vol­gen­de drie kilo­me­ters gin­gen boven ver­wach­ting en gege­ven het onstui­mi­ge weer erg voor­spoe­dig. Nadat ik een kor­te pau­ze had geno­men liep ik ver­der om opnieuw drie kilo­me­ters rede­lijk te lopen. Inmid­dels had ik de storm­ach­ti­ge wind al een paar keer vol op de kop gehad, maar de mees­te tijd geluk­kig van de zij­kant. Ondanks dat dit soms onge­mak­ke­lijk loopt lukt het in ieder geval om een aar­dig tem­po aan te houden. 

Zo kreeg ik het voor elkaar om acht kilo­me­ters (met in totaal slechts twee kor­te pau­zes snel­ler dan 6 min/km te lopen. De laat­ste twee kilo­me­ter had ik veel meer last van tegen­wind en besloot ik het wat rus­ti­ger aan te doen. Ook omdat de regen weer wat was toe­ge­no­men. Bij­na thuis zag ik dat het toch nog bij een heel aar­dig tem­po was geble­ven en niet totaal inge­zakt wat ik eigen­lijk wel had ver­wacht. Het lijkt er dus op dat ik voor­zich­tig kan zeg­gen dat mijn loop­con­di­tie lang­zaam maar zeker de goe­de kant op gaat. Erg pret­tig want over drie weken sta ik inge­schre­ven voor de 4ParkenCityTrail in Arnhem.

~ ~ ~