Rondje interval

En zo was het weer ineens don­der­dag en had ik deze week nog niet zelf hard­ge­lo­pen. Wel veel hard­lo­pers voor­bij zien komen. Niet aan de over­kant van de straat maar op de tv. Voor de ver­an­de­ring heb ik de dage­lijk­se uit­zen­din­gen van het WK Atle­tiek in Doha wat regel­ma­ti­ger gevolgd dan ik de laat­ste jaren gewoon was te doen. Hier geen oever­lo­ze voor- en nabe­schou­win­gen maar seri­eu­ze aan­dacht voor de sport en de pres­ta­ties van de atle­ten met veel tips en ach­ter­grond­in­for­ma­tie door de diver­se com­men­ta­to­ren. Omdat ik ver­der ook geen voor­keur heb wie er zou moe­ten win­nen kan ik als neu­tra­le toe­schou­wer dub­bel genie­ten van de strijd die gele­verd wordt. Plus dat ik me altijd weer posi­tief ver­baas over de vriend­schap­pe­lij­ke sfeer die er tus­sen de atle­ten schijnt te leven. Een gezon­de riva­li­teit zoals ik het graag zie.

Van­daag ben ik zelf aan de bak gegaan om te zien hoe de con­di­tie er bij mij voor­stond. Dat viel alles­zins mee. Ik ben een beet­je afge­stapt van het gewoon door­dra­ven tot ik stil­val en dan afbuig naar huis. Wat me nu beter bevalt is gaan voor een bepaal­de afstand (door de weeks 5 tot 7 kilo­me­ter, in het week­end mini­maal 10 kilo­me­ter) en tus­sen­door wat vaker rust nemen om te pro­be­ren het gemid­del­de tem­po wat hoger te krij­gen. Een soort van inter­val­trai­ning zeg maar, waar ik tij­dens de rust­pau­zes (wan­de­len en oefe­nin­gen) de tijd­re­gi­stra­tie even stil zet. Zo krijg je dus het onder­staan­de beeld van een 5 kilo­me­ter die ik deze avond heb gelo­pen. Waar­bij ik na 2, 3 en 4 kilo­me­ter een pau­ze heb genomen. 

Het is nog niet zover dat ik een 5 kilo­me­ter in gemid­deld 5.32 min/km kan lopen (of mis­schien wel, ik heb het alleen nog niet gepro­beerd), maar door regel­ma­tig te pau­ze­ren pro­beer ik de kor­te­re stuk­ken tot het ein­de toe in een rede­lijk tem­po te blij­ven lopen. Hope­lijk lukt het me op deze manier mijn con­di­tie gaan­de­weg wat op te krik­ken zodat ik uit­ein­de­lijk ook lan­ge­re stuk­ken snel­ler kan lopen. 

Na geda­ne arbeid was het ver­vol­gens heer­lijk om van­af de bank de ver­rich­ting van ech­te atle­ten in Doha te volgen. 

~ ~ ~