20191005 — zaterdag

Geen kinderboek(enweek)

Het was een sim­pe­le opdracht. Ga nadat de bood­schap­pen zijn gedaan nog even bij de boek­han­del langs in ver­band met de kin­der­boe­ken­week. De onder­lig­gen­de bedoe­ling was natuur­lijk dat ik daar voor onze klein­kin­de­ren enke­le boe­ken zou uit­zoe­ken en aldus het kin­der­boe­ken­week­ge­schenk voor bei­den zou weten te bemachtigen.

Sim­pel. Maar niet voor mij.

Want de afde­ling kin­der­boe­ken ligt ach­ter­aan in de win­kel. Om daar te gera­ken ont­kom ik er niet aan dat ik de vele schap­pen en tafels moet pas­se­ren waar aller­lei lek­kers staat uit­ge­stald voor de ware boek­lief­heb­ber. En hoe ik mij­zelf ook in gedach­ten toe­spreek dat ik hier niet voor mij­zelf ben maar voor de klein­kin­de­ren, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Uit­ein­de­lijk heb ik een aan­vaard­baar com­pro­mis weten te slui­ten met me, myself and I.

Ja, ik heb leu­ke en inte­res­san­te boe­ken voor de klein­kin­de­ren gekocht, en ja ik heb ook mezelf getrak­teerd op een nieuw boek, maar­rr… ik heb ook boe­ken gekocht voor onze doch­ter en schoon­doch­ter. Dus mijn eigen trak­ta­tie is onder­deel van een gro­ter geheel waar ieder­een die mor­gen bij ons op bezoekt komt een boek cadeau krijgt.

De keu­ze die ik zelf gemaakt heb was niet zo moei­lijk. Toen ik The Tes­ta­ments van Mar­ga­ret Atwood zag staan was ik (en het boek) met­een ver­kocht. Sinds ik het boek twee jaar gele­den heb gele­zen ben ik er nog steeds van onder de indruk. Het is zo’n ver­haal dat onder je huid kruipt om daar niet meer weg te gaan. Dat het een open ein­de had vond ik ver­der geen pro­bleem. Daar­om was ik niet al te ver­baasd toen de tv-serie die op het boek geba­seerd is een twee­de en zelfs der­de sei­zoen kreeg. Zo schijnt dat name­lijk te gaan. Suc­ces moet uit­ge­mol­ken wor­den tot de laat­ste drup.

Wat me dan weer wel ver­baas­de is dat Mar­ga­ret Atwood er dit jaar dan toch voor geko­zen heeft met een ver­volg te komen. Hoe­wel ik niet denk dat dit voort­komt uit com­mer­ci­ë­le over­we­gin­gen. Daar­voor hoeft ze het allang niet meer te doen, zo lijkt me. Ik ben daar­om benieuwd wat haar insteek gaat zijn en of het me net zo weet te over­rom­pe­len als The Handmaid’s Tale.

‘Our time together is about to begin, my rea­der. Pos­si­bly you will view the­se pages of mine as a fra­gi­le tre­a­su­re box, to be ope­ned with the utmost care. Pos­si­bly you will tear them apart, or burn them: that often hap­pens with words.‘
You hold in your hands a dange­rous weapon loa­ded with the secrets of three women from Gilead. They are ris­king their lives for you. For all of us.
Befo­re you enter their world, you might want to arm yourself with the­se thoughts:
Know­led­ge is power
and
His­to­ry does not repeat itself,
but it rhymes.

The Tes­ta­ments
Mar­ga­ret Atwood
Chat­to & Win­dus
ISBN 9781784742324

~ ~ ~