20191021

Man in rouw

Het is bij­na inti­mi­de­rend hoe dwin­gend Cave met­een de aan­dacht opeist, en het onmo­ge­lijk maakt tij­dens het luis­te­ren met ook maar iets anders bezig te zijn dan dat.
[Leon Ver­don­schot in De Groene]

Ik luis­ter naar Gho­steen, het nieu­we album van Nick Cave. En het klopt wat Leon Ver­don­schot schrijft in zijn recen­sie Man in rouw. Cave eist alle aan­dacht op. Ruim een uur onder­ga ik de bezwe­ren­de muziek die me haast lijkt te hyp­no­ti­se­ren ter­wijl ik alles om me heen ver­geet. Zelfs als je, zoals in mijn geval, wei­nig tot niets weet van het dra­ma dat (vol­gens de ken­ners) ten grond­slag ligt aan dit album is het een over­don­de­ren­de erva­ring wan­neer je het voor de eer­ste keer hoort. Ik heb maar half mee­ge­kre­gen waar de tek­sten over gin­gen, en meest­al doe ik daar in het begin ook geen moei­te voor. Het waren voor­al de vreem­de melo­die­ën die me in de greep hiel­den om te blij­ven luis­te­ren waar­bij de stem van Nick Cave (in veel geval­len was het meer ver­tel­len dan zin­gen) een extra instru­ment vorm­de. Voor­lo­pig blijft dit album in de repeat-stand, mits ik niets anders te doen heb. 

Tui­nie­ren

Na de lunch werd het tijd om wal­no­ten te gaan rapen. De boom is niet geheel ver­lost van al haar vruch­ten dus moe­ten we regel­ma­tig met een emmer een rond­je door de tuin maken om de wal­no­ten te ver­za­me­len (en uit hun schil te halen) omdat ze anders maar lig­gen te rot­ten. Het zijn er name­lijk veel te veel voor de ver­schil­len­de vogels (en rat­ten!) die er ook ver­zot op zijn. Toen ik hier­mee bezig was besef­te ik tevens dat het hoog­no­dig was om met de gras­hark de enor­me hoe­veel­heid neer­ge­val­len bla­de­ren bij elkaar te har­ken. Hoe­wel de bomen nog steeds met een prach­tig gekleurd herfst­bla­der­dek zijn getooid ligt er toch al een flin­ke laag op het gras. In de tuin kan dat niet zoveel kwaad, op het gras moet het ech­ter ver­wij­derd worden. 

Twee uur­tjes ver­der was ik klaar met het oprui­men van de erg­ste bla­der­zooi. Voor­dat ik aan een vol­gen­de taak op mijn to-do lijst­je zou gaan begin­nen besloot ik eerst wat foto’s te maken van de diver­se pad­de­stoe­len die ik al doen­de gezien had. Hier komen ze. Op de eer­ste foto zie je een bos­je pad­de­stoe­len op een oude boom­stronk, de ande­re twee foto’s laten de door­snee huis‑, tuin- en keu­ken­pad­de­stoe­len zien.