20191101

Heimwee naar de digitale rommelmarkt

Lang gele­den vroeg mijn vader wat dat nu was, inter­net. Tja. Waar te begin­nen? Ik haal­de het voor­beeld van een rom­mel­markt erbij. Hij ging daar graag naar­toe met mijn moe­der als een zon­dags uit­stap­je. Beet­je rond­kij­ken, even­tu­eel iets kopen maar voor­al genie­ten van de sfeer en niet te ver­ge­ten de hap­jes en drankjes.

Stel je een gro­te hal voor, met alle­maal kraam­pjes, zo begon ik. De hal is inter­net. En de kraam­pjes zijn web­pa­gi­na’s. Plek­ken op het inter­net waar je naar­toe kunt gaan en waar de eige­naar van de pagi­na vanal­les kan uit­stal­len. Om toe­gang tot deze hal te krij­gen heb je wat tech­ni­sche appa­ra­tuur nodig, maar een­maal bin­nen kun je onbe­perkt rond­lo­pen en bekij­ken of zelfs kopen. En natuur­lijk kun je altijd een praat­je aan­gaan met de per­soon die in de kraam staat.

Hij vond het wel wat, inter­net. En niet veel later koch­ten ze een com­pu­ter. Om bij te blij­ven. En inmid­dels zijn ze alweer enke­le exem­pla­ren verder. 

Dat geldt ook mij. As we speak over­weeg ik de aan­schaf van een nieu­we lap­top. Ook mijn iPho­ne is aan ver­van­ging toe (vol­gens KPN ten­min­ste). Ter­wijl ik bezig was de ver­schil­len­de mogen­lijk­he­den op een rij­tje te zet­ten moest ik weer aan het inter­net als rom­mel­markt den­ken. Ik ben altijd in de meta­foor blij­ven han­gen. Het vormt voor mij een ide­aal­beeld. Een open ruim­te. Voor ieder­een toe­gan­ke­lijk. En waar ieder­een de moge­lijk­heid heeft zijn of haar eigen plek­je te claimen. 

De tech­niek zou in het teken moe­ten staan om de onder­lin­ge com­mu­ni­ca­tie te opti­ma­li­se­ren en gebrui­kers­vrien­de­lijk te hou­den. Waar is wat te vin­den? Wie heeft iets nieuws te mel­den? Hoe blijf je op de hoog­te van de laat­ste con­ver­sa­ties? En dat alles natuur­lijk zon­der adver­ten­ties, extra entree­geld of exclu­sief lidmaatschap. 

Geen silo’s die je bui­ten­ge­slo­ten hou­den. Geen tech­niek die alles wat je bekijkt, waar je geweest bent, wat je bespro­ken hebt vast­legt voor eigen­be­lang zon­der dat je daar con­tro­le op hebt. Of deelt met ande­re par­tij­en die er schaam­te­loos mis­bruik van maken voor aller­lei doe­len waar ik niet ach­ter sta en nooit aan had wil­len mee­wer­ken indien het mij voor­af gevraagd zou zijn. 

Soci­al media zoals het van­daag de dag bestaat met facebook, twit­ter, inst­agram als gro­te spe­lers zou in mijn ide­a­le inter­net­we­reld niet bestaan. Omdat ze niet de gebrui­kers als uit­gangs­punt heb­ben, maar alleen de almaar gro­te­re hon­ger naar meer inkom­sten uit adver­ten­ties en het zo sneaky moge­lijk vergaren/verkopen van ons surfgedrag. 

En dan kan het gebeu­ren dat ik in een zoveel­ste opwel­ling van onvre­de en ver­ont­waar­di­ging over hoe wij als inter­net­con­su­men­ten bedro­gen wor­den mijn accounts bij twit­ter en inst­agram heb gede­ac­ti­veerd. Ook ik klets graag en wil mijn foto’s delen. Voor­lo­pig doe ik dat alleen via mijn eigen plek­je hier op inter­net. Het is helaas niet anders.