20191109

Van Exploded View naar Hometrainer

De hele week moest ik geduld opbren­gen. In mijn werk­ka­mer was de vloer bezaaid met aller­lei onder­de­len die uit­ein­de­lijk een home­trai­ner moesten vor­men. Ik had wel de tijd geno­men om te chec­ken of de bestel­ling com­pleet gele­verd was. Om in ieder geval zeker te weten dat wan­neer het moment aan­ge­bro­ken was dat ik daad­wer­ke­lijk zou begin­nen met het in elkaar zet­ten van het bouw­pak­ket mij de ver­ras­sing bespaard zou blij­ven dat een cru­ci­aal onder­deel ont­brak. Voor­lo­pig leek dat niet het geval.

Deze och­tend kon ik dan ein­de­lijk begin­nen. Op mijn manier. En dat is door eerst nauw­ge­zet de instruc­ties aan­dach­tig door te lezen alvo­rens ik een poging waag om zomaar ergens te begin­nen. Daar­na maak­te ik vol­doen­de ruim­te en sor­teer­de de onder­de­len in de volg­or­de waar­in ik ze nodig zou heb­ben. Dat kost wat meer tijd en vergt geduld maar voor mij werkt dit het bes­te. Anders loop ik toch ergens hal­ver­we­ge vast omdat ik het te snel wil doen. 

Toen ik een­maal aan de slag ging na deze voor­be­rei­din­gen was het eigen­lijk snel­ler gepiept dan ik voor­af gedacht had. Alle onder­de­len waren gebruikt, er bleef niet iets over er hoef­de niet gevloekt te wor­den en het eind­re­sul­taat is een home­trai­ner gelijk de afbeel­din­gen waar­op ik ‘m gese­lec­teerd had. Mis­sie geslaagd.

Boekenbonboeken

Een tijd­je gele­den kocht ik in De Toren van Bem­mel (boek­han­del ter plaat­se) het boek Lord of the Flies van Wil­li­am Gol­ding. Het was een cadeau­tje voor iemand die op bezoek kwam voor mijn ver­jaar­dag. Ik vond het leuk om zelf ook iets te geven. Toen ik het boek (samen met nog wat ande­re cadeau­tjes voor de ande­re bezoe­kers) ging afre­ke­nen ver­tel­de de ver­ko­per dat in het nieu­we boek De mees­te men­sen deu­gen van Rut­ger Breg­man aan­dacht besteed wordt aan Lord of the Flies. Hij gebruikt het als voor­beeld van een van de vele boe­ken die onze visie dat bescha­ving slechts een dun laag­je ver­nis is dat bij de gering­ste cri­sis ver­dwijnt als sneeuw voor de zon sterk bein­vloed heeft, ter­wijl Breg­man zelf een veel posi­tie­ve­re kijk op het mens­beeld heeft. Aldus de verkoper.

Voor mijn ver­jaar­dag kreeg ik een boe­ken­bon. Deze ben ik van­daag gaan ver­zil­ve­ren. En ik kon het niet laten om het boek van Rut­ger Breg­man te kie­zen. Dezelf­de ver­ko­per als de vori­ge keer gaf me een knip­oog en com­pli­men­teer­de me ook nog eens met de ande­re keu­ze die ik gemaakt had, Een wereld vol patro­nen — De geschie­de­nis van ken­nis door Rens Bod. Voor mij een eer­ste ken­nis­ma­king met deze schrij­ver. Een­tje waar­van ik geen spijt ga krij­gen vol­gens de ver­ko­per die mijn smaak goed weet in te schatten. 

Rijdend over Gods internationale wegen

Op de home­trai­ner kan ik gebruik maken van het dis­play om zowel mijn eigen fiets­pro­gram­ma in te toet­sen (tijd of afstand, weer­stand, calo­rie­ver­bruik, of op hart­slag) of te kie­zen uit oefe­nin­gen die al voor­ge­pro­gram­meerd zijn. Wat ook kan is om een app te down­lo­a­den op je iPho­ne of iPad en deze te gebrui­ken om de home­trai­ner aan te stu­ren. Dat werkt weer iets han­di­ger. De app die de fabri­kant van de home­trai­ner (Flow Fit­ness) zelf aan­be­veelt is iCon­so­le plus. Daar­mee kun je ook nog eens op een land­kaart loca­ties kie­zen waar je een rit­je wil maken. Ver­vol­gens kun je aan­ge­ven wat voor visu­e­le bege­lei­ding je voor­keur heeft. Bij­voor­beeld een voort­gangs­in­di­ca­tor op de kaart, maar ook Goog­le street­view is een optie. Dan fiets je van foto naar foto.

Nog mooi­er is de app Kino­map die aan­be­vo­len wordt. Met behulp van deze app kun je videos zoe­ken waar gebrui­kers hun fiets­toch­ten (maar ook roei- of hard­loop­toch­ten) in de bui­ten­lucht heb­ben vast­ge­legd. Je kunt kie­zen om ofwel die­zelf­de tocht in je eigen tem­po af te leg­gen, of te pro­be­ren het tem­po van dege­ne die de video heeft gemaakt te vol­gen. Daar­naast zie je ook nog eens (als je onli­ne bent) wie er op dat moment met dezelf­de trai­ning bezig is. Dat geeft een leuk com­pe­ti­tief ele­ment, als je daar zin in hebt.

Je moet een abon­ne­ment nemen om deze videos op je tablet te gebrui­ken. In de web­ver­sie kun je ze alle­maal bekij­ken. Om een gevoel te krij­gen hoe het werkt is er een klei­ne selec­tie van gra­tis videos. Dat heb ik deze avond gepro­beerd. Na wat war­ming up meters gefietst te heb­ben koos ik voor een rond­je door Cen­tral Park in New York. Hier zaten een aan­tal ste­vi­ge klim­me­tjes in voor deze onge­train­de fiet­ser. Toch wist ik er een aar­dig gemid­del­de snel­heid van bij­na 30 km/u eruit te per­sen. Daar­na koos ik voor een kort rit­je bin­nen in de CERN deel­tjes­ver­snel­ler. Dit was 3 kilo­me­ter onder­gronds. En ook nog eens naar bene­den, dus de snel­heid lag bedui­dend hoger.

In bei­de geval­len was het super­leuk om te doen. Je hebt (zeker met de tocht door Cen­tral Park) het gevoel dat je wat van de omge­ving mee­krijgt en het maakt dat je trai­ning veel inter­ac­tie­ver is. Hier­door vliegt de tijd (en de afstand) voor­bij. Ik had niet door dat ik al bij­na een uur op de fiets had geze­ten ter­wijl ik eigen­lijk alleen maar de app wil­de uit­pro­be­ren. Waar­schijn­lijk ga ik een maand­abon­ne­ment nemen om eens wat meer gave toch­ten te rijden.