20191113

Nummertje 3 op 2

In juli gin­gen we met een klein groep­je collega’s uit eten bij Man­tra, een Indi­aas res­tau­rant in Arn­hem. We spra­ken af dat het mis­schien wel leuk zou zijn om dit vaker te doen om zo te komen tot een rang­lijst van goe­de Indi­aa­se eet­ge­le­gen­he­den. De twee­de keer dat we gin­gen was in augus­tus. Ik had mijn LBO ach­ter de rug en kon in tegen­stel­ling tot de avond in Arn­hem nu wel tot het eind toe zon­der pijn blij­ven zit­ten en ook nog een rond­je wan­de­len door het cen­trum van Veen­en­daal om het eten wat te laten zak­ken. Daar­na zorg­de de vakan­tie­pe­ri­o­de ervoor dat we pas van­daag weer opnieuw in de gele­gen­heid waren om voor de der­de keer een bezoek te bren­gen aan een Ind­aas restaurant.

De keu­ze viel dit­maal op Kohi­noor of India in Arn­hem. Ver­wacht hier niet een uit­ge­brei­de beoor­de­ling van de ver­schil­len­de gerech­ten die we voor­ge­scho­teld kre­gen. Daar­voor advi­seer ik een culi­nai­re web­si­te op te zoe­ken. Laat ik hier vol­staan met te zeg­gen dat wij kozen voor een ver­ras­sings­me­nu waar­bij we veel ver­schil­len­de soor­ten gerech­ten kre­gen geser­veerd. Hier­on­der ook een rui­me keu­ze aan vege­ta­ri­sche gerech­ten op spe­ci­aal ver­zoek van onze col­le­ga met Indi­aa­se roots die op dins­dag vol­le­dig vega­nis­tisch gaat. 

Door voor­af op facebook het res­tau­rant te liken kre­gen we 20% kor­ting. Eigen­lijk hoor je dat 24 uur voor­af te doen maar men was cou­lant en de kor­ting werd als­nog gege­ven ondanks dat we pas ’s mid­dags de like had­den gege­ven. Voor­lo­pig staat het res­tau­rant ex aequo op de twee­de plaats, samen met Man­tra en gaat Namas­tey in Veen­en­daal nog steeds fier aan de leiding.