20191214 — zaterdag

Storing

Er staat een lan­taarn­paal in onze tuin. Zo’n antie­ke. Hij hoor­de bij de inboe­del van het huis dat we in 2016 koch­ten. We von­den ‘m niet erg mooi maar wel han­dig. In de zin dat er stroom op zat en de elek­tri­cien er een stop­con­tact op kon maken. Ide­aal voor de snoer van de grasmaaier.

Alleen krij­gen we er de laat­ste tijd regel­ma­tig kort­slui­ting door. Zo ook een week of wat gele­den. Ik zat ’s avonds nog even TV te kij­ken ter­wijl het bui­ten hevig regen­de. En jawel hoor, plots gin­gen alle lam­pen uit, het scherm op zwart en het geluid ver­stom­de. In de meter­kast zag ik dat het opnieuw de groep was waar de lan­taarn­paal aan hing. 

De vol­gen­de dag was het erg­ste vocht uit het stop­con­tact ver­dwe­nen en kon de stop weer aan en had­den we weer stroom op de appa­ra­ten die aan de lan­taarn­groep gescha­keld zaten. En weer een aan­tal dagen later heeft de elek­tri­cien zeker­heids­hal­ve de lan­taarn los­ge­kop­peld. De stroom had ik voor toch niet meer nodig omdat we inmid­dels een gras­maai­er met accu hebben. 

Groot was onze ver­ba­zing daar­om toen van­mid­dag weder­om de stroom weg­viel. Het kof­fie­zet­ap­pa­raat deed het niet meer. Eerst dach­ten we dat het aan het appa­raat zelf lag. Toen we zagen dat de ande­re appa­ra­ten in de keu­ken het ook niet deden viel de ver­den­king auto­ma­tisch op de groep die voor­heen door de lan­taarn­paal gesa­bo­teerd werd. Het zou toch niet dat de lan­taarn­paal geen blaam trof? 

In de meter­kast ston­den vreemd genoeg alle scha­ke­laars in de juis­te stand. De slim­me meter zelf die onlangs geïn­stal­leerd was was ech­ter zo dood als een pier. Pas toen kre­gen we het ver­moe­den dat er iets anders aan de hand was. Iets gro­ters dan alleen een apar­te groep die kort­slui­ting had. Alle stroom bleek weggevallen.

Bezorgd keken we naar bui­ten waar twee for­se vracht­wa­gens vol­op sta­ti­o­nair draai­den plus nog een aggre­gaat dat flink wat her­rie maak­te. Dat alles was via een stroom­ka­bel aan ons stroom­net in de schuur ver­bon­den. Het was in ver­band met de pur iso­la­tie die ze aan het aan­bren­gen waren in de uit­bouw van de schuur. Het zou toch niet dat die de stroom­sto­ring ver­oor­zaakt had? 

Onge­rust zocht ik op de site van Lian­der of er in Bem­mel meer mel­din­gen van een stroom­sto­ring te vin­den waren. Dat was zo. Via whatsap zocht ik con­tact en kreeg te horen dat er een alge­he­le sto­ring in onze wijk was waar­aan vol­op gewerkt werd om dit zo spoe­dig moge­lijk te ver­hel­pen. Een klei­ne drie uur later was dit daad­wer­ke­lijk het geval. Het pur­ren zelf heeft er niet onder te lij­den gehad. De stroom­ka­bel had­den ze alleen in het begin nodig gehad. 

~ ~ ~