Categorieën
Blogpost

20191215 — zondag

Appels met appels verbinden

Nu Inge 10 jaar als zelf­stan­dig onder­neem­ster door het werk­zaam leven gaat werd het tijd om een nieu­we iMac aan te schaf­fen. Afge­lo­pen was de leve­ring en dit week­end mocht ik aan de slag om de over­gang pro­bleem­loos te laten ver­lo­pen. Behal­ve een onvoor­zie­ne onder­bre­king van­we­ge een alge­he­le stroom­sto­ring (die ik niet in de risi­co-ana­ly­se had mee­ge­no­men) ver­liep alles op rol­le­tjes. Het kost alleen iede­re keer weer een hoop tijd. Voor­al omdat dit soort momen­ten vaak aan­ge­gre­pen wordt om eni­ge orde te schep­pen in de berg aan data die onge­merkt door de jaren heen ver­za­meld is. Maar aan het eind van de mid­dag kon Inge weer aan het werk en tot nu toe heb ik alleen posi­tie­ve feed­back gekregen. 

Ik heb ver­der flink wat speur­werk moe­ten ver­rich­ten of het moge­lijk is om de oude iMac als twee­de scherm te gebrui­ken. Dat is mak­ke­lijk voor het ver­ge­lij­ken van docu­men­ten of het bewer­ken van een video waar je het extra scherm bij­voor­beeld kunt gebrui­ken om real­ti­me de wij­zi­gin­gen te zien die je aan­brengt in het video­be­wer­kings­pro­gram­ma. Er is veel infor­ma­tie te vin­den hoe je een iMac als twee­de scherm met een Mac­Book of iPad kunt ver­bin­den. Of hoe je aller­lei scher­men van een ander merk aan een iMac kunt han­gen. Maar een iMac als extra beeld­scherm voor een iMac dat bleek niet een voor de hand lig­gen­de combinatie. 

Uit­ein­de­lijk ben ik via via tot de con­clu­sie geko­men dat het waar­schijn­lijk wel kan, dat het heel belang­rijk is om goed uit te zoe­ken wel­ke ver­sie van poor­ten er op je oude en nieuw iMac beschik­baar zijn en dat er zo goed als zeker geen kabel uit één stuk bestaat die de ver­bin­ding kan maken. Ik heb een Thun­der­bolt 3 naar Thun­der­bolt 2 adap­ter nodig. En ver­vol­gens een Thun­der­bolt 2 naar Thun­der­bolt 2 kabel. Bei­de heb ik besteld en later deze week ga ik de proef op de som nemen of mijn wel­door­dach­te gok posi­tief uitpakt. 

~ ~ ~

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *