20191228 — zaterdag

25 jaar later

In 1989 begon ik aan een uni­ver­si­tai­re stu­die Geschie­de­nis in Utrecht. Na drie jaar was ik bij­na zover dat ik met mijn afstu­deer­scrip­tie kon begin­nen. Als ik hard door­werk­te zou het me mis­schien luk­ken de oplei­ding in vier jaar af te ron­den. Helaas liep het door pri­véom­stan­dig­he­den anders dan gepland. Ik besloot nood­ge­dwon­gen te stop­pen met de vol­tijds­op­lei­ding en koos naast een vas­te baan bij Phi­lips voor een tra­ject aan de Open Uni­ver­si­teit om mijn stu­die af te ron­den. Al snel kwam ik erach­ter dat deze part­ti­me stu­die­rich­ting Cul­tuur­we­ten­schap­pen niet naad­loos aan­sloot bij het stu­die­pro­gram­ma dat ik tot dat moment had gevolgd in Utrecht. Na een jaar gaf ik er de brui aan en besloot me te rich­ten op een logis­tie­ke oplei­ding in de avond­uren om door te kun­nen groei­en in mijn nieu­we baan als productieplanner.

Van­daag, zo’n vijf­en­twin­tig jaar later pak ik de hand­schoen op en heb me opnieuw inge­schre­ven aan de Open Uni­ver­si­teit voor de stu­die Bache­lor Alge­me­ne cul­tuur­we­ten­schap­pen. Vrij­stel­ling van­we­ge de reeds geno­ten oplei­ding in 1989–1995 lijkt me niet meer van toe­pas­sing gezien de ver­lo­pen houd­baar­heids­da­tum, maar zelfs indien ik er voor in aan­mer­king zou komen laat ik het aan mij voor­bij gaan. Het is te lang gele­den dat ik me inten­sief ver­diept heb in de geschied­we­ten­schap en vei­lig­heids­hal­ve is het ver­stan­di­ger om gewoon weer van nul te begin­nen. Boven­dien is het me niet te doen om ‘snel’ als­nog een bache­lors­graad te halen, maar juist om weer aan het stu­de­ren te gaan in een gebied dat me altijd is blij­ven fas­ci­ne­ren. Dus ik neem de tijd die het nodig heeft en ga er vol­op van genieten.

~ ~ ~

2 reacties op “20191228 — zaterdag”

    1. Dank je Paul, ik heb er reu­ze veel zin in. En nee, ik wist niet dat jij een bache­lor en mas­ters Alge­me­ne Cul­tuur­we­ten­schap­pen hebt behaald. Dan kan ik nog veel van je leren! Mijn plan is om zodra ik ben begon­nen (start­da­tum is 10 febru­a­ri) er hier regel­ma­tig over te blog­gen, dus al je com­men­taar is welkom 🙂

Reacties zijn uitgeschakeld.