Dinsdag, 31 december 2019

Jaarafsluiting

Op deze laat­ste dag van het jaar 2019 over­denk ik bij een glas cham­pag­ne hoe het ver­der moet met mijn blog. Het afge­lo­pen jaar bleef ik regel­ma­tig nieu­we berich­ten plaat­sen, maar het heeft iets van z’n char­me ver­lo­ren. Ik deed het soms voor­al omdat dit blog er nu een­maal is en ik het niet vind pas­sen wan­neer de laat­ste upda­tes alweer enke­le weken oud zijn. Dat is ech­ter geen goe­de moti­va­tie. Dus ga ik pro­be­ren het komen­de jaar mijn blog nieuw leven in te bla­zen door er meer struc­tu­reel aan­dacht aan te besteden.

Wat ik voor ogen heb is om mijn blog nog meer te gaan gebrui­ken als een log­boek. Iets wat ik dit jaar al ver­schei­de­ne keren heb opge­start maar niet vol­doen­de heb door­ge­zet. Regel­ma­tig (dage­lijks?) kor­te noti­ties aan ’t eind van de dag over uit­een­lo­pen­de zaken zoals wat ik aan het lezen of stu­de­ren ben (wist je al dat ik in febru­a­ri een nieu­we stu­die ga begin­nen aan de OU?), wat me opge­val­len is in het nieuws of soci­al media, en mis­schien de vor­de­rin­gen op spor­tief gebied (voor­na­me­lijk hard­lo­pen en fiet­sen). En op z’n tijd hope­lijk een lan­ger arti­kel over een bepaald onder­werp wat zich daar­voor leent.

Daar­naast wil ik me wat gaan ver­die­pen in de moge­lijk­he­den die het indie­web me biedt om op mijn blog zaken zoals web­men­ti­ons en der­ge­lij­ke te intro­du­ce­ren, zodat er mis­schien wat meer inter­ac­tie ont­staat met ande­re blog­gers nu ik mezelf ‘afge­sne­den’ heb van twit­ter, facebook, inst­agram en der­ge­lij­ke. De geslo­ten silo-struc­tuur van deze plat­forms is me steeds meer gaan tegen­staan, maar dat brengt wel met zich mee dat het moei­lij­ker is gewor­den om mijn blog onder de aan­dacht te brengen.

Voor nu wens ik ieder­een een gezel­lig uit­ein­de en het aller­bes­te voor het nieu­we jaar. Dat het mag bren­gen waar ieder voor zich naar op zoek is. Ik zie jul­lie bin­nen­kort aan de ande­re kant van de streep.

Leestip(s)

The Phy­sics Behind Pop­ping Cham­pag­ne Bottles

Why does a cork shoot out of a cham­pag­ne bott­le? The first rea­son that cork sails across the room is becau­se you made a mistake…